Rozhovor s Terezou Dlouhou

1) Ahoj, můžeš se nám představit (např. jméno, ročník studia, obor studia, případně koníčky, jiné práce apod.) a říci nám, proč jsi si vybral/a vedlejší specializaci 5PV – Praktikum ve veřejné správě? Kdy jsi stáž absolvoval/a (rok, semestr)?

Jmenuji se Tereza Dlouhá a jsem studentkou druhého ročníku magisterské programu Ekonomie a hospodářská správa, obor Hospodářská politika na Národohospodářské fakultě. Vedlejší specializaci Praktikum ve veřejné správě jsem si vybrala, jelikož mě zaujala možnost stáže v zahraničí ve Stálé misi České republiky při OECD. Stáž jsem absolvovala ve třetím semestru mého magisterského studia, tedy ZS 2019/2020.


2) Co Tě na nabídce stáží na Stálé misi ČR při OECD v Paříži nejvíce zaujalo?

Na stáži mě samozřejmě nejvíce zaujala možnost seznámit se s fungováním a prací v OECD a být tak alespoň na tři měsíce součástí prestižní mezivládní organizace, jako je právě OECD.


3) Co bylo náplní Tvé stáže? Korespondovalo to s tvým studijním oborem na NF?

V rámci mé stáže jsem se měla zabývat problematikou energetiky a environmentální politiky, nicméně jsem se účastnila i dalších jednání, která tematicky spadala pod hospodářskou či sociální politiku. Hlavní náplní mé stáže byla účast na jednání IEA a OECD a případné vypracování zápisů. Někdy jsem měla za úkol prostudovat i materiály ze starších jednání (především návrhy interních změn v IEA) a konzultovat je s mojí vedoucí pracovnicí ze SM ČR Denisou Provazníkovou, která má agendu IEA na starost.

 


4) Jak vypadal Tvůj pracovní den?

Každý den byl jiný; záleželo, jaká jednání v ten den v OECD probíhala. Většinou jsem týden dopředu prostudovala program OECD a označila si jednání, která mě zajímala. Pokud bylo potřeba, účastnila jsem se jednání, na kterých nemohli být přítomni čeští delegáti, a vypracovala z nich zápis. Pro tato jednání bylo především potřeba si dopředu nastudovat materiály k bodům programu, aby byl člověk v obraze, o čem se jedná (ne na všech jednáních byly materiály ve zkratce prezentovány). Jinak jsem se mohla účastnit jednání, která mě zajímala – jako stážistka SM ČR při OECD jsem měla zpravidla přístup na všechna jednání, případně jsem požádala o registraci.


5) Jaká byla Tvoje nejsilnější zkušenost z průběhu stáže? Co se ti nejvíce líbilo?

Nejzajímavější pro mě jednoznačně byly semináře NAEC (The New Approaches to Economic Challenges), na kterých vystupovali známí ekonomové – např. Alan Kirman, Tyler Cowen, hlavní ekonom Financial Times Martin Wolf nebo Jean-Paul Fitoussi. Velmi zajímavá byla také některá jednání EDRC nebo EPC a ekonomické outlooky. Vzhledem k tomu, že jsem se ve svém bakalářském i v mém dosavadním magisterském studiu zaměřovala především na problematiku penzijních systémů a penzijních reforem, bylo pro mě zajímavé i jednání Pension Reviews, kde byla rozebírána i Česká republika a byla také navázána spolupráce ČR a OECD ohledně problematiky důchodové reformy.


6) Naučil/a jsi se na stáži něco nového? Pomohly ti znalosti získané studiem na NF?

Ze stáže jsem si především odnesla přehled o fungování OECD a Stálé mise. Znalosti získané studiem na NF mi pomohly především při pochopení ekonomických souvislostí, avšak některá jednání byla natolik specifická a odborná v dané oblasti, kdy bylo nutné mít i znalosti přírodních věd (zejména u jednání o energetické či životním prostředí).


7) Jak bys ohodnotil/a osobní přínos absolvované stáže? Myslíš si, že ti tato zkušenost pomůže s uplatněním na trhu práce?

Stáž pro mě měla rozhodně velký osobní přínos, a to nejen ze studijních a profesních důvodů. Vzhledem k tomu, že jsem nevyužila možnosti studia v zahraničí v rámci programu Erasmu, byla to pro mě první zkušenost, kdy jsem se na delší dobu musela naučit fungovat v cizí zemi. Myslím, že tato zkušenost mi pomůže při uplatnění na trhu práce.


8) Jak hodnotíš administrativní zajištění stáže fakultou? Bylo obtížné vyřídit vše potřebné?

Administrativní zajištění ze strany fakulty bylo dostačující. Největším problémem je sehnání ubytování v Paříži či v okolí, avšak i s tím je fakulta nápomocná, a jakmile je schválen termín stáže, zašle vám Ing. Milan Bednář tipy, kde ubytování hledat.


9) Co bys vzkázal/a studentům, kteří stále nejsou rozhodnutí, zatím pouze uvažují o absolvování stáže a stále si nejsou jistí/bojí se (cizího jazyka, povahy práce apod.)?

Rozhodně se nebojte a jeďte. Pracovníci Stálé mise jsou vstřícní, a pokud byste měli s prací problémy, pomohou vám. Co se týče cizího jazyka – francouzština není v Paříži až tak nutná, v klidu se domluvíte anglicky a základní slovíčka pochytíte během pobytu. Pokud byste měli nějaké další otázky, kontaktujte mě a ráda vám je zodpovím.