Doktorské studium

Studijní program Hospodářská politika

Garant programu: doc. Ing. Miroslav Ševčík, CSc.

Studijní program je určen pro studenty s dostatečně hlubokými znalostmi ekonomické teorie, dějin ekonomických teorií, hospodářských dějin, teoretické hospodářské politiky, základních znalostí politologie a dalších mezioborových společenských věd. Dále se předpokládají znalosti pokročilých matematických a statistických metod používaných v ekonomických vědách. Vedle toho se předpokládají schopnosti analytického a abstraktního myšlení, chápání vývoje hospodářství v širokých souvislostech a znalosti uplatňování hospodářsko-politických nástrojů v praktické hospodářské politice.

Program hospodářská politika připravuje pracovníky pro vědecká, výzkumná a pedagogická pracoviště, pro vysoké posty ve státní správě, pro výkon funkcí ve všech oblastech decizní sféry, pro ratingové instituce, pro činnost demokratických samosprávních institucí včetně politických stran. Absolventi oboru mimo uvedené oblasti mohou získat uplatnění v nadnárodních a mezinárodních institucích.

Cílem studia oboru Hospodářská politika je získat a prohloubit znalosti ve všech uvedených oblastech a zároveň umět aplikovat tyto znalosti pro konkrétní hospodářsko-politická doporučení. Studium oboru hospodářská politika spočívá v úspěšném absolvování předmětů zabývajících se filosofickými a metodologickými východisky společenských věd, makroekonomickou analýzou a makroekonomickou regulací, makroekonomickou prognózou, mikroekonomickými aspekty dopadů používání makroekonomické politiky. Student doktorského studijního programu bude od 1. ročníku mimo jiné aktivně zapojován do výzkumných a pedagogických aktivit Národohospodářské fakulty VŠE.

Struktura povinností studentů doktorského studijního programu pro obor Hospodářská politika

Veškeré studijní povinnosti jsou bodově ohodnoceny, přičemž snahou je těmito body ohodnotit přibližnou náročnost dané studijní povinnosti (jeden bod odpovídá přibližně 26 hodinám práce. Studenti musí za dobu svého studiu získat celkem 180 bodů v předepsané struktuře uvedené níže.

Blok A: Předměty celoškolsky povinné: (celkem 15 bodů)

 • FIL901 Filosofie a metodologie vědy (5 bodů)
 • MAE912 Mikroekonomie III (5 bodů)
 • MAE913 Makroekonomie III (5 bodů)

Blok B: Předměty a povinnosti oborově povinné: (min. 80 bodů)

 • Sepsání a publikace vědecké stati v impaktovaném časopise (min. 20 bodů)
 • Sepsání a publikace v českém nebo slovenském časopise (20 bodů)
 • Sepsání a publikace v zahraničním časopise (30 bodů)
 • Prezentace na doktorandském workshopu (3 body)
 • Účast na doktorandském workshopu (3body)
 • Výuka v bakalářském a magisterském studiu (36 bodů) (tato povinnost neplatí pro studenty kombinované formy studia)

Blok C: Předměty a povinnosti oborově volitelné: (zbytek do součtu 140 bodů)

 • Absolvování předmětu volitelného pro příslušný obor
 • Sepsání a publikace další vědecké stati v impaktovaném časopise (v české, nebo slovenském časopise 25 bodů, publikace v zahraničním časopise 35 bodů)
 • Sepsání a publikace vědecké stati v recenzovaném neimpaktovaném časopise (publikace v českém nebo slovenském časopise 15 bodů; publikace v zahraničním časopise 20 bodů)
 • Účast na konferenci s příspěvkem (v českém nebo slovenském jazyce 1 bod; v cizím jazyce 2 body)
 • Prezentace na doktorandském workshopu (1 bod)
 • Výuka předmětu v bakalářském a magisterském studiu (90 min/týden 3 body)
 • Vedení bakalářské práce (1 bod)
 • Výkon funkce tutora pro první ročníky bakalářského studia (po dobu jednoho semestru, 1 bod)
 • Aktivní účast v domácích grantech (1 bod)
 • Aktivní účast v zahraničních grantech (3 body)
 • Každoroční hodnocení studenta školitelem (0-10 bodů)

 

Pro více informací o doktorském studiu prosím kontaktujte studijní referentku