Magisterské studium

Program Hospodářská politika

Garant programu: prof. Ing. Vojtěch Krebs, CSc.

Program Hospodářská politika garantovaný a zajišťovaný katedrou hospodářské politiky vychovává národohospodáře širokého profilu, kteří mají možnost uplatnit se v různých sektorech a odvětvích národního hospodářství. Absolventi mají široké uplatnění ve státní a regionální správě, v ekonomických a výzkumných sekcích bank, finančních institucích, velkých společností, a to jak veřejných, tak soukromých. Studijní zaměření je možné v rámci volitelných předmětů profilovat i pro práci ve veřejné správě, zejména městských a obecních úřadech, úřadovnách práce a sociálního zabezpečení, v orgánech a institucích ochrany životního prostředí.

Otázky ke státní závěrečné zkoušce

Otázku ke státní závěrečné zkoušce si student losuje  z níže uvedených otázek. U odpovědi na  otázku se předpokládá tvůrčí přístup studenta v závislosti na prostudované literatuře. Se strukturou odpovědi seznámí student komisi na počátku státní zkoušky.
Struktura odpovědi bude zahrnovat vývoj teoretického pojetí, alternativní přístupy a jejich hodnocení, reflexi problému v hospodářské politice a konkrétní příklady aplikace včetně znalosti základních dat a jejich posouzení v časovém a mezinárodním kontextu.

Seznam doporučené literatury naleznete zde

Seznam otázek:

1. Rozpočtová a fiskální politika
Daňová soustava a politika, státní rozpočet, příjmy, výdaje, fiskální nerovnováha, fiskální stabilita a politiky jejího ovlivňování, Maastrichtská kritéria.

2. Rozpočtový deficit – veřejný dluh
Vnitřní a vnější faktory ovlivňující vznik a velikost rozpočtového deficitu. Veřejný dluh – jeho struktura, metodika vykazování, členění vládního dluhu – domácí, zahraniční, obchodovatelný a neobchodovatelný. Cíle a kritéria řízení vládního dluhu, internalizace a sekuritizace dluhu, řízení rizik vládního dluhu a dluhová služba. Vývoj zadlužení ČR od roku 1995 do současné doby.

3. Monetární politika
Monetární politika, nositelé monetární politiky, typy a nástroje monetární politiky, transmisní mechanismy monetární politiky, měnové ukazatele. Inflace a její druhy, cílování inflace, měření inflace. Vztah monetární politiky a ostatních typů stabilizačních politik.

4. Monetární politika a její vývoj v České republice od roku 1989 a případný vstup do eurozóny
Monetární politika v centrálně řízené ekonomice, vývoj české monetární politiky od roku 1990 do současné doby s důrazem na všechny zásadní změny, porovnání monetární politiky v centrálně řízené ekonomice a v ekonomice tržní, diskuse nad vstupem ČR do eurozóny.

5. Centrální bankovnictví
Základní teoretické pohledy na centrální bankovnictví, neoklasická ekonomie, keynesiánská monetární teorie, friedmanovský monetarismus, nová klasická makroekonomie, postkeynesovská teorie peněz, nová keynesiánská teorie, rakouská škola svobodného bankovnictví. Postavení a cíle centrální banky, nezávislost centrální banky, kritéria politické a ekonomické nezávislosti. Přímé a nepřímé nástroje monetární politiky, transmisní mechanismus, jeho fáze a kanály. Funkce centrální banky a cílování inflace.

6. Národní finanční systém
Struktura národního finančního trhu (komerční bankovnictví, pojišťovnictví, kapitálový trh, penzijní fondy, zdravotní pojišťovny, družstevní záložny) centrální bankovnictví, komerční bankovnictví, funkce regulátora finančního trhu, vývoj a institucionální zajištění dohledu nad finančním trhem, institucionální rozdíly bankovního dohledu v ČR a ve státech EU, jednotný, resp. centralizovaný bankovní dohled celé eurozóny.

7. Mezinárodní finanční systém
Mezinárodní finanční trhy a jejich subjekty, mezinárodní finanční instituce, Evropská hospodářská a měnová unie, finanční krize – příčiny a důsledky, účinnost národních stabilizačních politik v otevřených ekonomikách.

8. Vnější ekonomické vztahy
Platební bilance a vztahy jejích účtů, vnější nerovnováha a její důsledky pro národní ekonomiku, vztah vnitřní a vnější ekonomické rovnováhy, kursové režimy, vnější zadluženost, konkurenceschopnost, nadnárodní korporace.

9. Ekonomická výkonnost
Faktory hospodářského růstu a politiky jeho ovlivňování, vztah růstu a makroekonomické rovnováhy, hospodářský růst a strukturální změny, význam technologické změny, Nová ekonomika, ekonomická úroveň a její determinanty, ekonomická konvergence.

10. Ekonomie blahobytu
Soukromé a společenské optimum, rovnost a spravedlnost, veřejné statky, přerozdělovací politiky, ekonomické aspekty sociální politiky, determinanty vývoje sociálních výdajů a reformy jejich financování, Evropská sociální charta.

11. Nerovnováhy na dílčích trzích
Úrovně a ukazatele analýzy trhu práce, determinanty a typy nerovnováh na trhu práce, institucionální nepružnosti na trhu práce a jejich náprava, úloha odborů na trhu práce, vztah sociálních dávek a nezaměstnanosti, produktivita práce.

12. Územní nerovnováhy
Faktory regionálních odlišností a jejich analýza, mobilita výrobních faktorů a její překážky, přetrvávající regionální nerovnováhy a politiky jejich zmírnění, regionální konvergence a divergence, Evropské strukturální a investiční fondy.

13. Externality
Příčiny a formy externalit, internalizace externalit, environmentální ekonomie, nástroje environmentální politiky, dopady ochrany životního prostředí na národní hospodářství, specifika statků životního prostředí, vztah nákladů a úrovně znečištění, typy nástrojů odstranění externalit, možnosti a omezení jejich účinnosti, nadnárodní iniciativy v oblasti ochrany životního prostředí.

14. Konkurence a ochrana hospodářské soutěže
Význam hospodářské soutěže pro statickou a dynamickou efektivnost, pojetí a identifikace narušení hospodářské soutěže, nejistota ekonomického rozhodování a hospodářská soutěž. Charakteristika institucionálního zajištění hospodářské soutěže v ČR, v EU a vzájemná provázanost.

15. Tržní a vládní selhání
Charakteristika tržního selhání, externality, jejich měření, řešení externalit pomocí vládního zásahu nebo soukromého řešení. Nedokonalá konkurence – monopol, nedokonalé informace a veřejné statky. Náklady tržního selhání. Charakteristika vládního selhání, zdroje vládních selhání. Ochrana spotřebitele, nástroje politiky ochrany spotřebitele a selhání politiky ochrany spotřebitele. Vytěsňovací efekt, rent-seeking, racionální ignorance. Náklady vládního selhání. Teorie zájmových skupin, motivace ekonomických subjektů (resp. zájmových skupin) k ovlivňování hospodářsko-politického rozhodování. Praktické příklady tržních a zejména vládních selhání v ČR od roku 2000 do současné doby.

16. Zdroje a užití v národních účtech
Podstata a základní vztahy národních účtů, jejich vypovídací schopnost, využití v makroekonomické analýze a prognóze, odlišnosti informací získávaných z národních účtů a ostatních ekonomických zdrojů dat.

17. Transformace české ekonomiky po roce 1989
Charakteristika výchozího stavu národního hospodářství před transformací (klady a zápory). Ekonomické teorie spojené s transformací (teorie vlastnických práv, corporate governance, teorie dobývání renty, teorie regulace a dohledu, teorie ochrany hospodářské soutěže a strukturální politiky, teorie zájmových skupin, teorie hospodářského cyklu atd.). Pilíře ekonomické transformace (liberalizace cen, liberalizace zahraničního obchodu, makroekonomická stabilizace, změny vlastnických práv).

18. Změny vlastnických práv v české ekonomice po roce 1989
Charakteristika privatizačního procesu – transformační instituce, hodnocení úspěšnosti. Charakteristika restitučního procesu – transformační instituce, hodnocení úspěšnosti. Celkové zhodnocení vývoje změn vlastnických práv a důsledků pro národní hospodářství, pozitiva a negativa tohoto pilíře.

19. Regulace
Teorie regulace, důvody, nástroje a cíle státních zásahů, druhy konkurence, monopol a regulace, regulace z pohledu teorie veřejné volby. Efekty zavedení cenové regulace, porovnání cenotvorby v centrálně plánované ekonomice a v ekonomice tržní. Charakteristika prvního a druhého pilíře transformace české ekonomiky – liberalizace cen a liberalizace zahraničního obchodu z pohledu teorie regulace. Příklady regulovaných oblastí v současné ekonomice ČR a charakteristika institucionálního zajištění.

20. Daňová soustava ČR
Daňová teorie, definice, konstrukční prvky daně, daňové zásady, výnosnost, efektivnost, druhy daní, hlavní znaky daní, funkce daní a jejich klasifikace.
Vývoj a reformy daňové soustavy ČR od roku 1993 do současnosti, charakteristika současné daňové soustavy ČR.

21. Zdravotnický systém ČR
Obecná charakteristika zdravotnického systému, formy financování, modely financování zdravotní péče – Bismarckův model, Beveridgeův model a tržní model.
Vývoj a reformy zdravotnického systému ČR od roku 1993 do současnosti, charakteristika současného zdravotnického systému ČR.

22. Důchodový a penzijní systém ČR
Obecná charakteristika důchodového a penzijního systému, druhy penzijních systémů dle provozovatelů a dle financování. Funkce a členění pilířů důchodového systému.
Vývoj a reformy důchodového a penzijního systému ČR od roku 1993 do současnosti, charakteristika současného důchodového a penzijního systému ČR.