Bakalářské studium

Obor Národní hospodářství

Garant: doc. Ing. Miroslav Ševčík, CSc.

Studijní obor Národní hospodářství bakalářského studia garantovaný a z velké části zajišťovaný katedrou hospodářské politiky. Připravuje studenty na uplatnění prakticky ve všech sférách státní a regionální správy. Šíří záběru teoretických a praktických předmětů a umožnění větší míry volitelnosti jde o obor, který skýtá dobré perspektivy i pro jednoznačně nevyhraněné zájemce o studium ekonomie. Absolventi mohou hledat své uplatnění ve veřejné a státní správě, jako jsou například ministerstva, obecní a městské úřady, v ekonomických sekcích bank, pojišťoven a spořitelen, v úřadech práce a orgánech ochrany životního prostředí a v úřadech sociálního zabezpečení. O absolventy mají velký zájem poradenské a informační firmy, zařízení školská, kulturní a zdravotní, ale i neziskové organizace.

Absolvování bakalářského studia tohoto oboru umožňuje posluchači pokračovat v inženýrském studiu na libovolném typu škol ekonomického charakteru, zejména pak na národohospodářské fakultě, která vychovává komplexní a koncepční národohospodářské odborníky.

Otázky k státní závěrečné bakalářské zkoušce

Otázky jsou pouze uvedením do zkoušené problematiky – určením tématu.
Při zkoušce se od studentů u všech otázek očekává:

 • nejen odpovídající znalost z předepsaných učebních pomůcek, ale i orientace v další literatuře zabývající se danou problematikou,
 • znalost historických souvislostí, aplikace teorie do konkrétní praxe hospodářské politiky ve světě (příklady z hospodářského vývoje a reakce, včetně prezentace a hodnocení alternativních přístupů a možností,
 • schopnost reagovat na aktuální problémy naší ekonomiky včetně znalosti základních údajů,
 • znalost a interpretace základních dat o současném ekonomickém vývoji v České republice, aplikace znalostí o transformačním procesu a o souvislostech české hospodářské politiky a problematiky Evropské unie.

 

OTÁZKY:

 1. Teoretické a praktické základy hospodářské politiky

Mezníky ve vývoji teorie a praxe hospodářské politiky, charakteristika moderních hospodářsko-politických koncepcí a jejich odraz v hospodářské politice transformujících se ekonomik. Charakteristika základních směrů vývoje praktické hospodářské politiky v poválečném období. Aktuální problémy současné hospodářské politiky ve světě. Diskuse o pojetí hospodářské politiky na počátku a v průběhu transformace.

 1. Cíle, nositelé a nástroje hospodářské politiky

Podstata, způsoby dosahování a náklady společenského konsensu. Vztah cílů společnosti a hospodářské politiky. Charakteristika nositelů a nástrojů hospodářské politiky. Charakteristika nejvýznamnějších nositelů hospodářské politiky v České republice a jejich vztahů.

 1. Vývoj ekonomicko-politických koncepcí hospodářské politiky

Intervencionistické (státně-paternalistické) koncepce, tržně-konformní koncepce, formování ekonomicko-politických zájmů v hospodářské politice, Institucionální rámec praktické hospodářské politiky.

 1. Úloha státu při stanovování hospodářské politiky

Úloha vlády, parlamentu, centrální banky, zájmových, lobbyistických skupin a ostatních institucí při formování hospodářské politiky. Právní rámec pro vytváření hospodářské politiky, tvorba zákonů a jejich aplikace v oblasti hospodářské politiky, struktura základních právních norem ovlivňujících hospodářskou politiku, úloha informací a interpretace statistických údajů.

 1. Makroekonomická hospodářská politika – fiskální

Cíle, nástroje a nositelé fiskální politiky, druhy rozpočtových deficitů, formy a související problémy jejich financování. Pojetí fiskální politiky jako prioritního stabilizačního nástroje a kritika tohoto pojetí. Mix fiskální a monetární politiky. Východiska a vývoj fiskální politiky v období transformace. Struktura příjmů a výdajů rozpočtu ČR. Názory na deficitní financování ekonomiky a pojetí daňové politiky v České republice.

 1. Makroekonomická hospodářská politika – monetární

Monetární politika, nositelé monetární politiky, typy a nástroje monetární politiky, transmisní mechanismy monetární politiky, měnové ukazatele. Inflace a její druhy, cílování inflace, měření inflace. Vztah monetární politiky a ostatních typů stabilizačních politik.

 1. Vývoj monetární politiky a centrálního bankovnictví od roku 1989 do současné doby

Vývoj postavení, cílů, nástrojů, funkcí, dohledu apod. centrální banky od roku 1989 do současné doby. Vývoj monetární politiky od roku 1990 do současné doby s důrazem na všechny zásadní změny, diskuse nad vstupem ČR do eurozóny.

 1. Hospodářská politika v otevřené ekonomice

Vztah vnitřní a vnější makroekonomické rovnováhy a její základní ukazatele. Důsledky zvoleného typu fiskální a monetární politiky pro vnější rovnováhu v alternativních režimech směnných kursů. Nadnárodní instituce ovlivňující národní hospodářskou politiku. Specifika hospodářské politiky v malé otevřené ekonomice. Vývoj vnější nerovnováhy české ekonomiky v období transformace a opatření ČNB a dalších nositelů hospodářské politiky při snaze o její zmírnění.

 1. Obchodní politika

Normativní analýza svobodného obchodu, podstata a důsledky nástrojů obchodní politiky, tradiční a nové přístupy k teorii obchodu, vztah strukturální a obchodní politiky. Strukturální změny obchodních toků a vývoj obchodní bilance v ČR, vliv kursové politiky na obchodní toky, vývoj politiky ve vztahu k dovozům a vývozům.

 1. Politika ochrany hospodářské soutěže

Statické a dynamické pojetí konkurence, charakteristika forem konkurence a jejich hodnocení z hlediska statické a dynamické efektivnosti, alternativní pojetí konkurence a politiky ochrany hospodářské soutěže. Problematika ochrany duševního vlastnictví. Případy aplikace politiky ochrany hospodářské soutěže v České republice.

 1. Problematika veřejného sektoru

Vymezení veřejného sektoru, funkce veřejného sektoru, byrokracie, řízení veřejného sektoru, veřejné výdaje, veřejné příjmy, historický vývoj hospodářské politiky veřejného sektoru. Veřejné výdajové programy, metody hodnocení veřejných výdajových programů, rozpočtový deficit a veřejný dluh (aplikace na Českou republiku), veřejné výdaje a příjmy v ČR.

 1. Politika přerozdělování

Pohled na politiku přerozdělování, sociální spravedlnost, Chudoba, měření nerovnosti, základní nástroje přerozdělování. Srovnání jednotlivých typů daní z hlediska politiky rozdělování, diskuse přístupů k reformám penzijních systémů, výsledky přerozdělovacích programů, sociální struktura české společnosti z hlediska vývoje rozdělení příjmů.

 1. Politika trhu práce

Cíle a nástroje politiky zaměstnanosti, její institucionální zabezpečení a hodnocení její účinnosti. Strukturální a cyklická nezaměstnanost a odlišnosti nástrojů zaměřených na její snižování. Institucionální charakteristiky (specifika) trhu práce a jeho nerovnováh. Vývoj klíčových charakteristik trhu práce v procesu transformace české ekonomiky, související hospodářsko-politická opatření a hodnocení jejich účinnosti.

 1. Ekologická politika

Tržní a vládní selhání v oblasti životního prostředí a charakteristika nástrojů jejich nápravy. Význam pojmu trvale udržitelný rozvoj. Uplatňování teorie dobývání renty a zájmových skupin v oblasti ochrany životního prostředí a příklady souvislostí (sporů) mezi prioritami ekologické politiky a ostatními hospodářskými politikami.

 1. Regionální politika

Příčiny regionálně nerovnoměrného sociálního a ekonomického vývoje, charakteristika problémových regionů. Analýza regionálních odlišností. Nástroje regionální politiky a vývoj pojetí regionální politiky. Pojetí regionální politiky Evropské unie.

 1. Tržní a vládní selhání

Charakteristika tržního selhání, externality, jejich měření, řešení externalit pomocí vládního zásahu nebo soukromého řešení. Nedokonalá konkurence – monopol, nedokonalé informace a veřejné statky. Náklady tržního selhání. Charakteristika vládního selhání, zdroje vládních selhání. Ochrana spotřebitele, nástroje politiky ochrany spotřebitele a selhání politiky ochrany spotřebitele. Vytěsňovací efekt, rent-seeking, racionální ignorace. Náklady vládního selhání. Teorie zájmových skupin a dobývání renty, motivace ekonomických subjektů (resp. zájmových skupin) k ovlivňování hospodářsko-politického rozhodování.

 1. Sociální politika a její pojetí

Sociální politika, její nástroje a principy, objekty a subjekty sociální politiky, přerozdělování produktu ve společnosti a problém motivací, principy reforem sociálních systémů. Vymezení sociální politiky a jejího pojetí, historický vývoj, systémy zákonného pojištění, typy a charakteristiky penzijních systémů, sociální stát, jeho udržitelnost a reformy.

 1. Ekonomická integrace

Typy, formy a cíle ekonomické integrace, vývoj ekonomicko-politických integračních seskupení EU, EMU, NAFTA, ASEAN, CEFTA. Vliv integračních seskupení na formování hospodářských politik. Konvergence české ekonomiky k úrovni Evropské unie.

 1. Prohlubování integračního procesu v EU

Maastrichtská kritéria, pakt stability a růstu, společná měnová politika, zavedení společné měny, Smlouva o ústavě pro Evropu.

 1. Transformace národního hospodářství v ČR po roce 1989

Charakteristika výchozího stavu národního hospodářství na počátku transformace (klady a zápory). Charakteristika pilířů transformace – liberalizace cen, liberalizace zahraničního obchodu, makroekonomická stabilizace a změny vlastnických práv. Porovnání výchozího stavu těchto pilířů se stavem současným. Ekonomické teorie dotčené transformací (teorie vlastnických práv, corporate governance, teorie dobývání renty, teorie regulace a dohledu, teorie hospodářské soutěže a strukturální politiky, teorie zájmových skupin, teorie hospodářského cyklu atd.).

 1. Veřejné finance

Charakteristika veřejných financí, příjmy a výdaje, rozpočtový deficit, veřejný dluh a jeho struktura (státní dluh, municipální dluh, dluh mimorozpočtových fondů a zdravotních pojišťoven), dluhová služba.