5MHP Managment hospodářské politiky

Název anglicky: Managment of Economic Policy

Garant: doc. Ing. Miroslav Ševčík, CSc.

Charakteristika

Vedlejší specializace Managment hospodářské politiky umožní posluchačům jiných hlavních oborů orientovat se v problematice rozhodovacích procesů decizních institucích. Posluchači se budou moci seznámit se s vrcholovými představiteli politického establishmentu, který se podílí na rozhodovacích procesech dílčích hospodářských politik. Mezi přednášejícími v jednotlivých předmětech budou mimo jiné prof. Ing. Václav Klaus, CSc., bývalý místopředseda vlády a současný ředitel fleetového prodeje Volkswagen Group Ing. Martin Jahn, MBA, bývalý člen bankovní rady a emeritní ředitel a předseda představenstva České spořitelny Ing. Pavel Kysilka, CSc. Bývalý předseda Energetického regulačního úřadu Ing. Pavel Brychta, CSc., ředitel programu České televize Milan Fridrich, vrcholoví manažeři největších zdravotnických zařízení, ale i zástupci represivního aparátu státní moci – vrchní státní zástupkyně JUDr. Lenka Bradáčová, Ph.D.

Podmínky vstupu do vedlejší specializace

Vedlejší specializace není určena pro studenty navazujícího magisterského studijního oboru Hospodářská politika.

Požadavky

Student musí získat celkem 30 ECTS ve stanovené struktuře.

Povinné předměty (sP) – celkem 23 kreditů

Název předmětu Hodiny (př./cv.) Kód ECTS
Evropská unie a její politiky 2/0 5HP300 3
Kondiční kurz z praktické hospodářské politiky 0/2 5HP324 3
Organizace trhů a odvětví pohledem manažerů 2/0 5HP343 3
Transformační procesy v ČR 2/0 5HP405 3
Mediální dovednosti 0/2 5HP444 4
Praktikum ve státní správě 0/2 5HP424 4
Vývoj a budoucnost měst* 2/0 5RE446 3

* předmět se otevírá vždy v zimním semestru příslušného školního roku

Volitelné předměty (sV) – celkem 7 kreditů

Název předmětu Hodiny (př./cv.) Kód ECTS
Sociální politika 2/2 5HP201 6
Sociální práce pro ekonomy 0/2 5HP445 4
Ekonomie zdravotnictví 2/0 5IE415 4
Regulace v energetice 2/0 5HP325 3
Rétorika 2/0 5FI320 3
Jak uspět v médiích 2/0 5HP416 4
Komunikace s veřejnou správou 2/2 5PR222 4
Historie a současnost automobilového průmyslu 2/0 5IE350 3

Státní závěrečná zkouška

Státní zkouška pokrývá znalosti v rozsahu povinných předmětů.

Otázky – základní blok (pdf)

 1. Rozpočtová a fiskální politika
  Daňová soustava a politika, státní rozpočet, příjmy, výdaje, fiskální nerovnováha, fiskální stabilita a politiky jejího ovlivňování, Maastrichtská kritéria.
 2. Rozpočtový deficit – veřejný dluh
  Vnitřní a vnější faktory ovlivňující vznik a velikost rozpočtového deficitu. Veřejný dluh – jeho struktura, metodika vykazování, členění státního dluhu – domácí, zahraniční, obchodovatelný a neobchodovatelný. Cíle a kritéria řízení státního dluhu, internalizace a sekuritizace dluhu, řízení rizik státního dluhu a dluhová služba. Vývoj zadlužení ČR od roku 1993 do současné doby.
 3. Monetární politika
  Monetární politika, nositelé monetární politiky, typy a nástroje monetární politiky, transmisní mechanismy monetární politiky, měnové ukazatele. Inflace a její druhy, cílování inflace, měření inflace. Vztah monetární politiky a ostatních typů stabilizačních politik.
 4. Měnová politika a vývoj od roku 1989 a případný vstup ČR do eurozóny
  Monetární politika v centrálně řízené ekonomice, vývoj monetární politiky od roku 1990 do současné doby s důrazem na všechny zásadní změny, porovnání monetární politiky v centrálně řízené ekonomice a v ekonomice tržní, diskuse nad vstupem ČR do eurozóny.
 5. Centrální bankovnictví
  Základní teoretické pohledy na centrální bankovnictví, neoklasická ekonomie, keynesiánská monetární teorie, friedmanovský monetarismus, nová klasická makroekonomie, postkeynesovská teorie peněz, nová keynesiánská teorie, rakouská škola svobodného bankovnictví. Postavení a cíle centrální banky, nezávislost centrální banky, kritéria politické a ekonomické nezávislosti. Přímé a nepřímé nástroje monetární politiky, transmisní mechanismus, jeho fáze a kanály. Funkce centrální banky a cílování inflace.
 6. Národní finanční systém
  Struktura národního finančního trhu (komerční bankovnictví, pojišťovnictví, kapitálový trh, penzijní fondy, zdravotní pojišťovny, družstevní záložny) centrální bankovnictví, komerční bankovnictví, funkce regulátora finančního trhu, vývoj a institucionální zajištění dohledu nad finančním trhem, institucionální rozdíly bankovního dohledu v ČR a ve státech EU, jednotný, resp. centralizovaný bankovní dohled celé eurozóny.
 7. Mezinárodní finanční systém
  Mezinárodní finanční trhy a jejich subjekty, mezinárodní finanční instituce, Evropská měnová unie, finanční krize – příčiny a důsledky, účinnost národních stabilizačních politik v otevřených ekonomikách.
 8. Vnější ekonomické vztahy
  Platební bilance a vztahy jejích účtů, vnější nerovnováha a její důsledky pro národní ekonomiku, vztah vnitřní a vnější ekonomické rovnováhy, kursové režimy, vnější zadluženost, konkurenceschopnost, nadnárodní korporace.
 9. Ekonomická výkonnost
  Faktory hospodářského růstu a politiky jeho ovlivňování, vztah růstu a makroekonomické rovnováhy, hospodářský růst a strukturální změny, význam technologické změny, nová ekonomika, ekonomická úroveň a její determinanty, konvergence.
 10. Ekonomie blahobytu
  Soukromé a společenské optimum, rovnost a spravedlnost, veřejné statky, přerozdělovací politiky, ekonomické aspekty sociální politiky, determinanty vývoje sociálních výdajů a reformy jejich financování, Sociální charta.
 11. Nerovnováha na dílčím trhu
  Úrovně a ukazatele analýzy trhu práce, determinanty a typy nerovnováh na trhu práce, institucionální nepružnosti na trhu práce a jejich náprava, úloha odborů na trhu práce, vztah kompenzací a nezaměstnanosti, produktivita práce.
 12. Územní nerovnováha
  Faktory regionálních odlišností a jejich analýza, mobilita výrobních faktorů a její překážky, přetrvávající regionální nerovnováhy a politiky jejich zmírnění, regionální konvergence a divergence, strukturální fondy.
 13. Externality
  Příčiny a formy externalit, internalizace externalit, environmentální ekonomie, nástroje environmentální politiky, dopady ochrany životního prostředí na národní hospodářství, specifika statku životní prostředí, vztah nákladů a úrovně znečištění, typy nástrojů odstranění externalit, možnosti a omezení jejich účinnosti, nadnárodní iniciativy v oblasti ochrany životního prostředí.
 14. Konkurence
  Význam hospodářské soutěže pro statickou a dynamickou efektivnost, pojetí a identifikace narušení hospodářské soutěže, evropský a americký přístup k politice ochrany hospodářské soutěže, nejistota ekonomického rozhodování a hospodářská soutěž. Charakteristika institucionálního zajištění hospodářské soutěže v ČR, v EU a vzájemná provázanost.
 15. Tržní a vládní selhání
  Charakteristika tržního selhání, externality, jejich měření, řešení externalit pomocí vládního zásahu nebo soukromého řešení. Nedokonalá konkurence – monopol, nedokonalé informace a veřejné statky. Náklady tržního selhání. Charakteristika vládního selhání, zdroje vládních selhání. Ochrana spotřebitele, nástroje politiky ochrany spotřebitele a selhání politiky ochrany spotřebitele. Vytěsňovací efekt, rent-seeking, racionální ignorace. Náklady vládního selhání. Teorie zájmových skupin a dobývání renty, motivace ekonomických subjektů (resp. zájmových skupin) k ovlivňování hospodářsko-politického rozhodování. Praktické příklady tržního a zejména vládního selhání v ČR od roku 2000 do současné doby.
 16. Zdroje a užití v národních účtech
  Podstata a vztahy národních účtů, jejich vypovídací schopnost, využití v makroekonomické analýze a prognóze, odlišnosti informací získávaných z národních účtů a ostatních ekonomických ukazatelů.
 17. Transformace národního hospodářství v ČR po roce 1989
  Charakteristika výchozího stavu národního hospodářství před transformací (klady a zápory). Ekonomické teorie dotčené transformací (teorie vlastnických práv, corporate governance, teorie dobývání renty, teorie regulace a dohledu, teorie hospodářské soutěže a strukturální politiky, teorie zájmových skupin, teorie hospodářského cyklu atd.). Pilíře transformace (liberalizace cen, liberalizace zahraničního obchodu, makroekonomická stabilizace, změny vlastnických práv).
 18. Změny vlastnických práv po roce 1989
  Charakteristika privatizačního procesu, transformační instituce, hodnocení úspěšnosti. Charakteristika restitučního procesu, transformační instituce, hodnocení úspěšnosti. Celkové zhodnocení vývoje změn vlastnických práv a důsledků pro národní hospodářství, pozitiva a negativa tohoto pilíře.
 19. Regulace
  Teorie regulace, důvody, nástroje a cíle státních zásahů, druhy konkurence, monopol a regulace, nástroje státních zásahů, regulace z pohledu teorie veřejné volby. Efekty zavedení cenové regulace, porovnání cenotvorby v centrálně plánované ekonomice a v ekonomice tržní. Charakteristika prvního a druhého pilíře transformace československé ekonomiky – liberalizace cen a liberalizace zahraničního obchodu z pohledu teorie regulace. Příklady regulovaných oblastí národního hospodářství v současné ekonomice ČR a charakteristika institucionálního zajištění.
 20. Daňová soustava ČR
  Daňová teorie, definice, konstrukční prvky daně, daňové zásady, výnosnost, efektivnost, druhy daní, hlavní znaky daní, funkce daní a jejich klasifikace.
  Vývoj a reformy daňové soustavy ČR od roku 1993 do současnosti, charakteristika současné daňové soustavy ČR.
 21. Zdravotnický systém ČR
  Obecná charakteristika zdravotnického systému, formy financování, modely financování zdravotní péče – Bismarckův, Beveridgův, tržní model.
  Vývoj a reformy zdravotnického systému ČR od roku 1993 do současnosti, charakteristika současného zdravotnického systému ČR.
 22. Důchodový a penzijní systém ČR
  Obecná charakteristika důchodového a penzijního systému, druhy penzijních systémů dle provozovatelů a dle financování. Funkce a členění pilířů.
  Vývoj a reformy důchodového a penzijního systému ČR od roku 1993 do současnosti, charakteristika současného důchodového a penzijního systému ČR.