Odevzdání závěrečných prací v srpnu 2021 na KHP

Termín pro odevzdání BP a DP je stanoven na pondělí 23. 8. 2021 v čase 9:00 – 11:00 hod. a 12:00 – 14:00h.

Práce je možné odevzdat i v jiný termín na děkanátě, NB 305, Po – Čt  9:00 – 12:00 hod se splněním všech níže popsaných podmínek.

Když práci budete odevzdávat, musí již být nahraná v odevzdávárně  i v systému ISIS – Závěrečné práce. Upozorňuji, že jsou to dvě samostatné aplikace. Součástí BP, DP je schválené Zadání podepsané vedoucím katedry.  Termín obhajoby Vám bude přidělen podle oponenta, termín zkoušky si volíte sami. Ke každé státní zkoušce je nutné s sebou přinést potvrzení o splnění Vašich studijních povinností. Závěrečné práce je nutné odevzdat ve dvou vyhotovení (pokud vytištěnou práci nepožaduje i vedoucí) s vlastnoručně podepsaným čestným prohlášením.

Předběžně počítáme s termíny zkoušek a obhajob na bakalářském stupni studia v první polovině září, u magistrů v druhé polovině měsíce.

Během letních prázdnin je zajištěn provoz na děkanátě fakulty NB 305 Po – Čt v čase 9:00 – 12:00 hod.

Krásné léto všem přeje

Markéta Lačíková

sekretářka katedry