Odevzdání závěrečných prací v prosinci 2020 na KHP

Termín pro odevzdání BP a DP je stanoven na pátek 18. 12. 2020 v čase   9:00 – 11:00 hod. a 12:00 – 14:00h.

 

Když práci budete odevzdávat, musí již být nahraná v odevzdávárně  i v systému ISIS – Závěrečné práce. Upozorňuji, že jsou to dvě samostatné aplikace. Součástí BP, DP je schválené Zadání podepsané vedoucím katedry i pane děkanem.  Termín obhajoby Vám bude přidělen podle oponenta, termín zkoušky si volíte sami. Ke každé státní zkoušce je nutné s sebou přinést potvrzení o splnění Vašich studijních povinností. Závěrečné práce je nutné odevzdat ve dvou vyhotovení (pokud vytištěnou práci nepožaduje i vedoucí) s vlastnoručně podepsaným čestným prohlášením.

 

Pěkný podzim ve zdraví všem přeje

Markéta Lačíková

sekretářka katedry