Odevzdání závěrečných prací v květnu 2023 na KHP

Termín pro odevzdání BP a DP je stanoven na pátek 12. 5. 2023 v čase   9:00 – 12:00 hod

Práci je možné po předchozí domluvě odevzdat i dříve.

 

Když práci budete odevzdávat, musí již být nahraná v Odevzdávárně  i v systému ISIS – Závěrečné práce. Upozorňuji, že jsou to dvě samostatné aplikace. Součástí BP, DP je schválené Zadání.  Termín obhajoby Vám bude přidělen podle oponenta, termín zkoušky si volíte sami. Ke každé státní zkoušce je nutné s sebou přinést potvrzení o splnění Vašich studijních povinností. Závěrečné práce je nutné odevzdat ve dvou vyhotovení (pokud vytištěnou práci nepožaduje i vedoucí) s vlastnoručně podepsaným čestným prohlášením.

 

Pěkné jaro všem přeje

Markéta Lačíková

sekretářka katedry