5HP500 Projekt diplomové práce

DůležitéPokyny před odevzdáním DP (InSIS, odevzdávarna)

Studenti si předmět zapisují 2 semestry před plánovanou obhajobou diplomové práce.

Náplní předmětu je vypracování projektu diplomové práce v rozsahu do 10 normostran (18 000  znaků včetně mezer), který musí obsahovat:

  • Cíl práce jasně specifikující, jaký problém chce student zkoumat, na jakou otázku hodlá v diplomové práci odpovědět, jakou hypotézu hodlá testovat.
  • Současný stav řešení problému shrnující, kdo podobnou otázku řešil, jaké to přinášelo výsledky a jaké komplikace; jaké existující teoretické přístupy je možné aplikovat, jaké jsou jejich výhody a omezení; jaké nedostatky existujícího výzkumu navrhovaný projekt řeší, jakým způsobem ho rozvíjí
  • Postup a metody řešení naznačující, jak bude strukturována argumentace, jaké dílčí odpovědi bude třeba získat pro zodpovězení základní otázky, v jakém pořadí budou dílčí cíle řešeny, jaké povahy bude empirický materiál, s nímž bude pracovat, jakým způsobem bude shromážděn a jak bude analyzován.
  • Zadání diplomové práce dle požadavků uvedených v „Metodických pokynech pro psaní bakalářských a diplomových prací na Národohospodářské fakultě Vysoké školy ekonomické v Praze“, a to v rozsahu 20-30 řádků

Forma kurzu je mimosemestrální. Výuka probíhá individuálně v konzultačních hodinách jednotlivých pedagogů.

Kdy se  zapsat?

Na kurz je možné se hlásit od počátku semestru do konce čtvrtého týdne výuky. Pokud si nejste na začátku jistí, zda v daném semestru projekt DP zvládnete vypracovat či u koho chcete DP psát, nemusíte si kurz zapisovat hned, ale můžete své představy nejprve konzultovat (i s více učiteli). Kurz není nijak kapacitně omezen, o své místo v něm nepřijdete. Nicméně čím dříve si vyberete svého vedoucího projektu DP, tím větší je šance, že vypracujete dobrý projekt a kurz úspěšně zakončíte.

Jak si vybrat téma a vedoucího projektu DP?

Vedoucího si vybíráte podle jeho odborného zaměření. To se promítá do témat DP, která vypisuje. Všichni vyučující mají svá témata zveřejněna přes InSIS. (Pamatujte, že InSIS zde slouží pouze jako zdroj informací, nikoli jako mechanismus zapisování, není proto třeba se na téma hlásit přes InSIS, nemá to žádný efekt. POZOR: InSIS vám může ukazovat i témata vyučujících, kteří ve skutečnosti nemohou vést práce studentům vašeho oboru. U všech témat je tedy potřeba přes ikonku Podrobnosti zjistit, zda je nastaveno „Omezení na studijní program“, a to konkrétně „N-HP-HP Hospodářská politika“. Pokud to tam vidíte, je vše v pořádku, v opačném případě téma není pro vás). Existuje samozřejmě i možnost zvolit vlastní téma, které nikdo nevypsal. I v tomto případě ale platí, že vypsaná témata pro vás slouží jako hlavní signál, na koho se máte se svým návrhem obrátit.

I když dosud mluvíme o tom, že si téma a vedoucího projektu DP vybíráte, není to úplně přesné. Ve skutečnosti se jedná o dohodu dvou stran. Abyste mohli projekt u konkrétního vyučujícího zpracovávat, nestačí váš zájem, ale je třeba zájem i z jeho strany. Na to, abyste svého budoucího vedoucího projektu a následně DP přesvědčili, že jste schopni zpracovat jím vypsané téma kvalitně, máte čtyři týdny semestru. V tomto období můžete své představy konzultovat i s více vyučujícími. Do konce čtvrtého týdne se nicméně musíte rozhodnout pro jednoho. To technicky provedete přes InSIS (musíte mít kurz zapsán) přihlášením se na TÉMA nazvané „předem konzultované téma“ z BALÍKU TÉMAT nazvaného jménem učitele, k němuž se hlásíte. Jakmile jste vyučujícím přijati, otevře se pro vás ODEVZDÁVÁRNA, do níž budete vkládat svůj projekt. Od této chvíle již změna vedoucího projektu není možná.

 

Do kdy musí být projekt zpracován?

První verzi projektu je třeba vložit do systému nejpozději do konce 8. týdne výuky. Neočekává se, že už v tento okamžik bude dokonalý, měl by se nicméně blížit žádoucímu konečnému stavu. Vyučující ho nemusí, ale může známkovat. Pokud shledá, že je třeba jeho části upravit, zašle vám jej přes InSIS k přepracování a stanoví nové datum vložení. Bude-li dokonalý, můžete dostat jedničku. Pokud naopak vyučující získá dojem, že se jedná o neadekvátní práci, může už v tento okamžik udělit čtyřku.

Jak se projekt hodnotí?

Vyučující hodnotí, zda projekt splňuje obsahové i formální požadavky na něj kladené. Nutnou podmínkou je, aby odevzdaná práce měla formu standardního vědeckého textu. Z hlediska obsahu je smyslem projektu přesvědčit pedagoga a garanta oboru, že student ví, jak své téma bude zpracovávat, a že na to má dostatek znalostí a schopností. Protože je kurz 5HP500 čtyřkreditový, očekává se, že výsledný produkt bude odpovídat 104 hodinové dotaci na jeho tvorbu, a že tedy zpracovaná odborná literatura bude mít rozsah stovek, nikoli jen desítek stran.

Kdy mohu odevzdat DP a jak musí vypadat?

Obhajovat práci je možné nejdříve 3 měsíce po jejím zadání. Pozor! Zadání musí schválit a podepsat vedoucí katedry, na které působí daný vedoucí DP. Podepsané zadání si student vyzvedne u sekretářky HP/KIE/HD a odevzdá na studijní oddělení. Bez tohoto úkonu není možné práci obhajovat.

Práce se odevzdává ve třech vyhotoveních (ve dvou, pokud vedoucí práce nevyžaduje svázaný text a student se s ním na tom domluvil). PEVNÉ DESKY NEJSOU NUTNÉ, postačí kroužková vazba. Žádoucí je oboustranný tisk. Při fyzickém odevzdání již práce musí být nahraná v InSIS.

Rozsah práce není rozhodujícím kritériem hodnocení, tím je kvalita. Minimální rozsah diplomové práce  je 65 normostran. Platí, že při stejné kvalitě je kratší práce lepší.

Pokyny pro zpracování diplomové práce

Před psaním DP je vhodné prostudovat a přiměřeně aplikovat Metodika pro psaní bakalářských a diplomových prací. Kromě obsahu je součástí hodnocení práce i její formální úprava. Věnujte jí proto zvýšenou pozornost. Výsledkem snažení by měl být vědecký text se všemi náležitostmi, které znáte z vědeckých časopisů.

Užitečné tipy k psaní odborných textů najdete též v tomto článku: 10 Tips on How to Write Less Badly.

Zdroje informací

Zdroje informací pro psaní práce jsou k dispozici buď v tištěné podobě v knihovnách, nebo v elektronické podobě na internetu. Na tom, odkud text stáhnete, nezáleží. Důležitá je jeho kvalita. Dávejte proto přednost renomovaným autorům a institucím (mezinárodní instituce, výzkumné ústavy, statistické úřady) a vždy pečlivě zvažujte důvěryhodnost citovaného zdroje.

Knihovny:
– Knihovna VŠE
– Knihovna CERGE-NHU, Politických vězňů 7

Elektronické zdroje:
– JSTOR (přístup ze školní sítě, nastavení vzdáleného přístupu)
– zdroje dostupné ze sítě VŠE (ProQuest 5000, EBSCO, Anopress, SourceOECD aj.)
– RePEc – Research Papers in Economics
– Centre for Economic Policy Research
– EconLib
– National Bureau of Economic Research
– Resources for Economist
– Zlatý fond českého ekonomického myšlení (bibliothecaeconomica.cz)

Doporučená formální úprava

Tabulky a grafy

– číslování průběžně v celé práci
– přímo pod daný objekt uvádějte případné poznámky, následované údajem o zdroji použitých dat. (Pozor: zdroj dat musí být přesně specifikovaný, nestačí ČNB či ČSÚ) Pokud je například tabulka výsledkem vlastních výpočtů, je třeba uvést i to.

Poznámky pod čarou

– citování pomocí poznámek pod čarou není v ekonomii obvyklé. Pokuste se mu proto vyhnout. Pokud je používáte (skutečně jako poznámek), číslujte je průběžně v celé práci a vkládejte pomocí standardních funkcí svého textového editoru, nikoli ručně.

Ostatní náležitosti práce

Abstrakt (angl. Abstract) je stručné shrnutí práce v anglickém jazyce. Měl by vystihovat její podstatu a hlavní přínos. Rozsah max 900 znaků

Klíčová slova (angl. Keywords) představují 4–5 základních pojmů práce.

JEL klasifikace (angl. JEL Classification) je mezinárodní standardizovaná předmětová klasifikace ekonomických prací. Seznam kódů najdete zde. Podle tématu vaší práce vyberte 2–4 kódy, uvádějí se ve tvaru např. H530, B370.

Pravidla pro citování

Odkazy a seznam literatury musíte zpracovat podle jedné z následujících norem: APACMSISO 690; s detaily norem se nemusíte stresovat, pokud používáte nějaký citační SW, například ZOTERO. Ten vyřeší vše za Vás, stačí se rozhodnout pro jednu normu. Alternativní možností je též použití webového generátoru citací (zde ovšem musíte správně rozlišit, jaký dokument chcete citovat, jinak nebude vygenerovaná citace správná – chyby jsou časné zejm. u elektronických zdrojů).

Dodržujte prosím autorská práva a u veškerých převzatých údajů (citace, parafráze i pouhé číselné hodnoty) důsledně udávejte jejich zdroj. Bude-li ve vaší práci nalezena neoznačená citace či parafráze (sdělení stejné myšlenky jinými slovy), je práce automaticky hodnocena „nevyhověl/a“ a student je poslán před disciplinární komisi fakulty. V případě nejasností či pochybností, jak správně citovat, se obraťte na vedoucího svého semináře a to co nejdříve – řešit špatné či chybějící citace po odevzdání práce již není možné.

Je-li součástí vaší práce vaše vlastní dotazníkové či jiné podobné šetření (průzkum veřejného mínění, rozhovory s odborníky apod.), musíte mít veškerá data použitá v práci podložena autentickými materiály (vyplněné dotazníky, nahrávky a přepisy rozhovorů, záznam e-mailové komunikace apod.). Tyto podklady musíte archivovat minimálně do úspěšné obhajoby vaší práce. Počítejte s tím, že vás vedoucí práce nebo její oponent mohou požádat o jejich zpřístupnění. Je vaší povinností této žádosti vyhovět.

  • Autor: Martin Zeman
  • Vytvořeno:
  • Poslední aktualizace: