prof. Ing. Karel Zeman, CSc.

InSIS: prof. Ing. Karel Zeman. CSc.

Kancelář: NB 317; JM 157

Telefon: +420 224 095 657

+420 224 094 360

e-mail: karel.zeman@vse.cz

Oblast profesního působení

Karel Zeman se svým ekonomickým myšlením řadí mezi ordoliberální ekonomy.  Zabývá se problematikou národního hospodářství v oblasti vědecké, pedagogické a publikační. Působí jako profesor na Národohospodářské fakultě VŠE v Praze a v Národohospodářském ústavu Josefa Hlávky. Souběžně své teoretické instrumentárium uplatňoval při realizaci praktické hospodářské politiky ve významných národohospodářských pozicích na Ministerstvu financí ČR, Fondu národního majetku, Pozemkového fondu ČR, Ministerstva pro správu národního majetku a jeho privatizaci ČR, Ministerstvo zemědělství ČR, ale i jako manažer ve statutárních orgánech státem ovládaných strategických společností jako je Česká spořitelna a. s., ČEZ a. s., ČEPS a. s., Český Telecom a. s. atd.

Portfolio odborných zájmů Karla Zemana v oblasti hospodářské politiky, ale i teoretického výzkumu je značně diverzifikované, proto je bližší specifikace jednotlivých oblastí uvedena v následujícím bodě 2.

Publikace a vědecký přínos

Fiskální politika, regulace, státní zásahy, strategická odvětví národního hospodářství apod.

 • Zeman, K. Socially Irrational Behaviour and Ignorance of Economic Principles – the Principal Cause of the Eurozone Crisis. 2017 (ČIF)
 • Zeman, Karel. Zajíček, M. Obchodování s emisními povolenkami v EU. 2012
 • Zeman, K. Zajíček, M. Garello, P. Energy and Environmental Taxation: Theory and Practice Within the EU. 2011
 • Zeman, K., Zajíček, M. Energie z odpadů – (zatím) nevyužitý potenciál. 2010
 • Zeman, K., Zajíček, M. Ekonomické dopady výstavby fotovoltaických a větrných elektráren. 2010
 • Zeman, K, Zajíček, M. Účet za 700 miliard. Fotovoltaika a růst cen elektřiny. 2010
 • Zeman, K. Zajíček, M. Ševčík, M. Regulace nájemného – politicky motivovaná nespravedlnost. 2009
 • Zeman, K. Zajíček, M. Success Despite Regulations: The Case of the Czech Internet Connection Market. 2008
 • GAČR 402/06/1784. Zeman, K. Zajíček, M., Lomborg, B. Negativní důsledky regulace síťových odvětví a vliv změny regulačního paradigmatu. 2006
 • Zeman, K. Zajíček, M. Development of Energy Markets in Selected Countries of Central and South-Eastern Europe: Slovakia. Hungary. Romania. Bulgaria. Podpora výroby elektřiny z bioplynu. 2006

Ekonomické teorie

 • Zeman, K. Analýza teorie vlastnických práv. 2018
 • Zeman, K. Ronald Harry Coase: Zakladatel Law and Economics. 2012
 • Zeman, K. Zajíček, M. Kapitoly z Chicagské ekonomické školy: R. H. Coase. 2007

Transformace národního hospodářství ČR

 • Zeman, K. Analýza privatizace a restitucí v ČR. Transformace národního hospodářství, zejména liberalizace vlastnických práv: … a ostatní systémové změny. 2018
 • Zeman, K. Národohospodářská analýza zemědělských a církevních restitucí v ČR. 2017 (ČOČ)
 • Zeman, K. Analýza vývoje ekonomické kondice a efektivnosti privatizačního procesu bank v České republice. 2016 (ČIF)
 • Zeman, K. Význam a národohospodářské efekty kuponové privatizace v ČR. 2016
 • Zeman, K. Národohospodářské efekty privatizačního procesu v České republice. 2015 (ČIF)
 • Zeman, K. Analýza restitučních procesů v České republice. Restituce a ostatní procesy transformující vlastnická práva. 2015
 • Zeman, K. Analýza privatizačního procesu v České republice. 2015
 • Zeman, K. Vývoj vlastnictví k půdě a souvisejících procesů na území ČR od roku 1918 do současné doby. 2013

Toxická aktiva státu

 • Zeman, K. The agricultural sector has the most efficient management of state receivables in the Czech Republic. 2017 (ČIF)
 • Zeman, K. Pohledávky státu–destruktivní faktor fiskální politiky ČR. Politická ekonomie. 2016
 • Zeman, K. Toxic Assets of the Fiscal Policy of the Czech Republic. 2016

Management

 • GAČR 402/06/0292. Zeman, K. Heřman, J. Podpora a rozvoj inovačních schopností průmyslových podniků. … Inovační aktivity privatizovaných českých firem… Inovace v postprivatizační etapě. Současné tendence inovačních procesů. 2006-2008
 • Zeman, K. Heřman, J. Inovační procesy v evropském kontextu. Inovační aktivity privatizov. českých firem. … Inovační teorie a její aplikace v praxi. Inovace v postprivatizační etapě. Současné tendence inovačních procesů. 2007
 • Zeman, K. Heřman, J. Kooperace v oblasti inovačních aktivit. 2007
 • Zeman, K. Chování podniků v podmínkách přípravy ČR na vstup do EU – zaměření na specifika vlastnické struktury podniků v ČR. Teoretické, metodologické a empirické aspekty podnikání v mezinárodním prostředí. 2004
 • GAČR 403/02/1264. Zeman, K. Chování podniků v podmínkách přípravy ČR na vstup do EU – zaměření na specifika vlastnické struktury podniků v ČR. 2001–2004
 • SVÚ Z-1801. Zeman, K. Špelina, M.a kol. Pracoviště pro řízení výroby v reálném čase.
 • SVÚ. Zeman, K. Návrh technického vybavení pro řídící dispečerské pracoviště.

Přehled o vědeckém přínosu

 • 25 odborných publikací cca 1 850 str., 61 autorských archů monografií
 • 7 výzkumných projektů (GAČR, SVÚ)
 • Ceny rektorky VŠE za prestižní publikaci za rok 2016 a 2018
 • Nominace na cenu Českého literárního fondu o nejlepší odbornou publikaci

Vědecký přínos s přesahem do praxe

 • Využití monografie „Analýza restitučních procesů v České republice. Restituce a ostatní procesy transformující vlastnická práva. 2015“ Ústavním soudem ČR pro odůvodnění ústavního nálezu III.ÚS 3393/15
 • Studie „Ekonomické dopady výstavby fotovoltaických a větrných elektráren. 2010“ následně iniciovala regulační zásahy státu v oblasti legislativy a cenotvorby obnovitelných zdrojů energie
 • Dynamický systém managementu toxických aktiv státu implementován ve státní správě – efektivnost ověřována 10 let
 • Efektivnost systémů řízení v reálném čase – výsledky výzkumu implementovány do praxe

Pedagogická činnost

Materiály pro výuku celkem – 11 publikací v rozsahu cca 1500 stran

 • Zeman, K. Analýza privatizace a restitucí v ČR. Transformace národ. hospodářství, zejména liberalizace vlastnických práv: … a ostatní systémové změny. 2018
 • Zeman, K. Analýza restitučních procesů v ČR … a ost. procesy transform. VP. 2015
 • Zeman, K. Analýza privatizačního procesu v České republice. 2015
 • Zeman, K. Metodika pro psaní bakalářských a diplomových prací na NF VŠE v Praze. 2013
 • Zeman, K. Vývoj vlastnictví k půdě a souvisejících procesů na území ČR od roku 1918 do současné doby. 2013
 • Zeman, K. Ronald Harry Coase: Zakladatel Law and Economics. 2012
 • Zeman, K. Zajíček, M. Řešení problémů v ekonomické analýze. 2010
 • Zeman, K. Zajíček, M. Kapitoly z Chicagské ekonomické školy: R. H. Coase. 2007
 • Zeman, K. Heřman, J. Hezina., M. Produkční controlling: příkl. a případ. studie.2006
 • Zeman, K. Heřman, J. Hezina., M. Průmyslové inovace. 2002
 • Zeman, K. Heřman, J. Kořenář, V. RV 410 – Řízení výroby. 2002

Vyučované předměty na VŠE

 • 5HP502 Národohospodářské rozhodování
 • 5HP405 Transformační procesy v ČR
 • (EUBA) Ekonomický rozvoj 2
 • 5HP500 Projekt diplomové práce
 • 5HP310 Bakalářský seminář
 • RV201 Řízení výroby
 • 3PE623 Оценка имущества (Ocenka imuščestva)

Karel Zeman má dvě děti, je aktivním sportovcem a prosazuje zdravý životní styl.