5HP310 Bakalářský seminář

Pro zapsání semináře je nutné splnit podmínku absolvování předmětu 5HP200 a doporučuje se taktéž absolvovat předmět 5HP300. Další případné podmínky (např. absolvování vybraných volitelných předmětů) stanoví jednotliví vyučující.

Cílem předmětu je vypracování alespoň dvou třetin bakalářské práce na zvolené téma. Seznam okruhů témat (viz níže) se liší podle odborné specializace vyučujících, proto je nutné seznámit se s ním ještě před zápisem konkrétního kurzu. Při přihlášení do předmětu 5HP310 musí mít uchazeči zpracovány základní teze vybraného tématu (nemusí být zatím schválené vedoucím katedry).

Uvedený seznam vyučujících obsahuje pouze okruhy témat. Téma zvolené studentem v rámci těchto okruhů by mělo být co nejvíce konkrétní (ideální jsou případové studie). Vedoucí semináře nemá povinnost akceptovat jakékoli téma, které student navrhne. Naopak student tím, že se přihlásí do určitého kurzu, dává najevo souhlas s vypsanými okruhy na příslušný seminář.

Literaturu si studenti vybírají podle zvoleného tématu a doporučení vyučujících. Vyučující může také stanovit seznam doporučené literatury pro celý kurz.

Předmět lze omluvit pouze po předložení řádně vyplněného potvrzení o pracovní neschopnosti příslušnému vedoucímu semináře.

Seznam vyučujících a jejich tématických okruhů

 

 • Nebeská Olga – hospodářsko-politické vztahy mezi Evropskou unií a ČR, politiky EU, evropský rozpočet, víceletý finanční rámec, politika soudržnosti, trh práce a zaměstnanost, státní a veřejná správa
 • Vostrovská Zdenka (trh práce, vzdělávací politika…)
 • Hrebík Tomáš – corporate governance, státní správa, veřejné finance v regionální politice, organizace zřizované státem, restituční a privatizační procesy a transformace obecně
 • Štípek Vladimír – státní sektor, trh práce, státní zásahy do trhu práce, daňová problematika, průmysl a energetika.
 • Barák Vladimír – nastavení sociálního a zdravotního systému, sociální pomoc, principy sociální politiky, ekonomické a jiné dopady sociálně patologických jevů ve společnosti, rovné příležitosti (např. problematika sociálních a sexuálních menšin), sociální práce a její financování, formální, neformální a informální vzdělávání, wellbeing v ekonomických profesích
 • Brabec Petr – penzijní systémy, trhy práce, zejména pak analýzy nepravděpodobných scénářů ekonomicko-politického vývoje v ČR či jiných EU státech (nadvláda teroristických skupin, náboženských fanatiků, fašistů, plná legalizace drog, dětské práce, zákaz práce určité části populace, apod.)
 • Dlouhá Tereza – penzijní systémy, sociální politika
 • Pekárek Štěpán –  vývoj finančních trhů EU, především oblast bankovních systémů, finanční regulace a jejich dopady na reálnou ekonomiku
 • Čečrdlová Andrea – zaměření na oblast měnové politiky, zejména pak působnost ČNB
 • Koten Marek – hospodářská politika, Spojené státy americké (USA), ekonomie energetiky, jaderná energetika
 • Morda Pavel – měnová politika, fiskální politika, veřejné finance, trh peněz a inflace, hospodářská krize
 • Makovec Pavel – monetární politika a její nástroje, účinnost jednotlivých nástrojů monetární politiky, devizové rezervy centrální banky a jejich výše, struktura devizových rezerv centrální banky, vývoj výše a struktury devizových rezerv centrální banky v čase, uvedená témata zkoumat na příkladu České národní banky, případně srovnání využívání nástrojů monetární politiky u centrálních bank jednotlivých zemí
 • Milaniaková Lucie – sociální politika (zejména rodinná politika), problematika školství, trh nemovitostí
 • Mičáň Alex – postavenie neproduktívnej populácie v sociálnom systéme štátu, dôchodkové systémy v kontexte demografického vývoja, sociálna politika v medzinárodných vzťahoch
 • Lídlová Georgiu Alena – hospodářská politika, mezinárodní obchod, mezinárodní finanční instituce, hospodářsko-politické vztahy, Východní partnerství, Rusko, západní Balkán
 • Lejsek Tomáš – rozpočtová a fiskální politika, Evropská unie
 • Novotný Jáchym – hospodářská a měnová politika, komoditní trhy, měnové trhy, akciové trhy, obchodování v energetice
 • Pokorný Jan – hospodářská politika a dlouhodobý ekonomický růst, investice do lidského kapitálu, společenské vize a jejich dopady (Green Deal aj.), odvětví produktivních služeb a jeho rostoucí význam v souvisosti s technologickým pokrokem
 • Vodžák Milan – regulace finančního sektoru, centrální a komerční bankovnictví,  3. pilíř penzijního systému a penzijní fondy, environmentální politika a regulace, zdravotní systém, makroekonomická témata obecně, kapitálové trhy

„V případě zájmu o vedení bakalářské práce pod Katedrou hospodářských dějin kontaktujte tajemnici katedry Ing. Terezu Burianovou, popř. sekretářku katedry Markétu Lačíkovou.“

Požadavky pro úspěšné absolvování předmětu

Nutnou podmínkou úspěšného ukončení předmětu 5HP310 je:
1. vypracování projektu a zadání bakalářské práce 
2. vypracování alespoň dvou třetin práce
3. prezentace práce (dosavadních výsledků) na semináři
4. elektronické odevzdání práce (skrze odávzdávárnu předmětu v ISIS)

Další informace vám poskytne příslušný vyučující, nebo sekretářka katedry M. Lačíková.

Harmonogram výuky

1. – 4. týden: vypracování projektu a zadání bakalářské práce
Projekt studentovi slouží k promyšlení cílů a struktury budoucí práce, vyučujícímu k jejich posouzení. Projekt má standardně rozsah 2 – 3 normostran a obsahuje:

 • Cíl práce (jasně specifikující, co chce student zkoumat, na jakou otázku hodlá v bakalářské práci odpovědět).
 • Současný stav poznání (shrnující kdo a jak podobnou otázku řešil, jaké to přinášelo výsledky a jaké komplikace).
 • Použité metody (popisující, z jakého hlediska se bude student na zkoumaný problém dívat, jaké povahy bude empirický materiál, s nímž bude pracovat, jakým způsobem bude shromážděn a jak bude analyzován.
 • Postup řešení (naznačující, jak bude strukturována argumentace, jaké dílčí odpovědi bude třeba získat a v jakém pořadí budou dílčí cíle řešeny).
 • Abstrakt v rozsahu cca 900 znaků, který bude následně sloužit jako zadání BP.
 • Předběžný seznam literatury (včetně citačních náležitostí)

Po prezentaci a schválení projektu založí vedoucí semináře zadání této práce v ISIS a předloží jej k podpisu vedoucímu katedry. Teprve okamžikem jeho podpisu je potvrzeno, že je možné práci na dané téma zpracovávat a obhajovat. Je proto nutné, aby si studenti u paní sekretářky KHP hlídali, zda už je zadání požadovanými podpisy opatřeno. V Portálu studenta v ISIS se od okamžiku, kdy vedoucí vloží zadání, začne objevovat ikona „Závěrečná práce“. Zde je mimo jiné uveden i nejdřívější možný termín obhajoby Vaší práce.

5. – 11. týden: vypracování alespoň dvou třetin bakalářské práce
Rozsah této části by měl být cca 30  normostran (tj. 54 000 znaků vč. mezer a poznámek pod čarou) čistého textu. Relevantní je pouze text vlastní, kvalitně zpracovaný, který bude součástí bakalářské práce.

12. – 13. týden: prezentace práce na hodině
Prezentace cílů a dosavadních výsledků, přínosů práce, námětů k zapracování, diskuse.

Dokončení bakalářské práce

Dokončování bakalářské práce po úspěšném ukončení předmětu 5HP310 probíhá již samostatně (tzn. nikoliv v rámci semináře), nicméně stále pod vedením předchozího vyučujícího (tedy vedoucího práce).
Bakalářskou práci je nutné dokončit a odevzdat nejpozději na konci semestru následujícího po úspěšném ukončení předmětu 5HP310. Práce se odevzdává elektronicky přes ISIS  – Závěrečné práce + odevzdávárna předmětu NHO a dále ve dvou až třech vyhotoveních svázaných kroužkovou vazbou vedoucímu práce. ( Pokud vedoucí práce nepožaduje vytištěnou práci, můžete odevzdat jen 2x).

Obhajoba bakalářské práce

Práci je možné obhajovat nejdříve tři měsíce po zadání práce.
Oponentem práce je některý z členů katedry, kterému je práce přidělena na základě jeho odborného zájmu. Student má právo seznámit se s oponentským posudkem i posudkem vedoucího bakalářské práce (posudky jsou k dispozici v ISIS) nejpozději tři dny před termínem obhajoby.  Termín obhajoby Vám bude přidělen, termín zkoušky si volíte sami.

 

Obecné pokyny pro zpracování bakalářské práce

Před psaním BP je vhodné prostudovat a přiměřeně aplikovat Metodické pokyny pro psaní bakalářských a diplomových prací na NF VŠE v Praze. Kromě obsahu je součástí hodnocení práce i její formální úprava. Věnujte jí proto zvýšenou pozornost. Výsledkem snažení by měl být vědecký text se všemi náležitostmi, které znáte z vědeckých časopisů.

 

Minimální rozsah  bakalářské práce je 45 normostran (tj. 81 000 znaků vč. mezer a poznámek pod čarou) čistého vlastního textu, tj. úvod až závěr včetně.

Struktura odevzdávané práce:

 1. titulní strana a čestné prohlášení
  1. Titulní list a čestné prohlášení v diplomové práci (předformátované)
  2. Titulní list a čestné prohlášení v bakalářské práci (předformátované)
 2. kopie podepsaného zadání bakalářské práce
 3. abstrakt česky i anglicky, klíčová slova a JEL klasifikace (na stejné stránce)
 4. obsah (stránky s obsahem nejsou číslovány)
 5. případný seznam zkratek (stránka není číslována)
 6. vlastní text práce (začínající kapitolou Úvod, první strana textu má číslo 1)
 7. případné přílohy
 8. seznam literatury a dalších pramenů
 9. seznam tabulek a grafů

Doporučená formální úprava

· Řádkování: 1,5
· Velikost písma (běžný text): 12 bodů
· Typ písma: Times New Roman
· Zarovnání odstavce: do bloku
· Nadpisy kapitol a subkapitol – úprava jednotná v celé práci, číslování v desetinném třídění. Kapitoly Úvod a Závěr se nečíslují.

Struktura práce tak bude vypadat např.:

Úvod

1. Daňová teorie

1.1 Efekty zdanění

1.1.1 Důchodový efekt

1.1.2 Substituční efekt

2. Situace v ČR

Závěr

· Tabulky, obrázky, grafy

 • číslování průběžně v celé práci, v případě většího počtu je vhodné v závěru práce uvést jejich seznam,
 • přímo pod daný objekt uvádějte případné poznámky, následované údajem o zdroji použitých dat. Pokud je například tabulka výsledkem vlastních výpočtů, je třeba uvést i to (např. Zdroj: Vlastní výpočty z dat ČSÚ).

· Poznámky pod čarou

 • číslování průběžně v celé práci, uvádějte je vždy na konci stránky (nikoliv až na konci práce či kapitoly),
 • používejte standardní funkci MS Word, nevkládejte je do práce ručně.

Ostatní náležitosti práce

 • Abstrakt (angl. Abstract) je stručné shrnutí práce v anglickém jazyce. Měl by vystihovat její podstatu a hlavní přínos. Rozsah 5–10 řádků.
 • Klíčová slova (angl. Keywords) představují 4–5 základních pojmů práce.
 • JEL klasifikace (angl. JEL Classification) je mezinárodní standardizovaná předmětová klasifikace ekonomických prací. Seznam kódů najdete na adrese http://econlit.org/subject_descriptors.html. Podle tématu vaší práce vyberte 2–4 kódy, uvádějí se ve tvaru např. H53, B37.

Zdroje informací

Zdroje informací pro psaní práce jsou k dispozici buď v tištěné podobě v knihovnách, nebo v elektronické podobě na internetu. Na tom, odkud text stáhnete, nezáleží. Důležitá je jeho kvalita. Dávejte proto přednost renomovaným autorům a institucím (mezinárodní instituce, výzkumné ústavy, statistické úřady) a vždy pečlivě zvažujte důvěryhodnost citovaného zdroje.

Rozsáhlý seznam dalších zdrojů je k dispozici na stránkách Ing. J. Šindela.

Pravidla pro citování

Při psaní je nutné dodržovat autorská práva a u veškerých převzatých údajů (citace, parafráze i pouhé číselné hodnoty) důsledně uvádět jejich zdroj. Odkazy a seznam literatury je přitom nutné zpracovat podle některé z citačních norem (APA, CMS, ISO 690). Za tímto účelem se silně doporučuje používat některý z citačních programů (např. Zotero), který je schopen shromažďovat, organizovat a analyzovat všechny zdroje literatury. Zároveň automaticky vygeneruje seznam závěrečné literatury, kterou jste použili, se všemi detaily vyžadovanými danou normou.

Bude-li ve vaší práci nalezena neoznačená citace či parafráze (sdělení stejné myšlenky jinými slovy), je práce automaticky hodnocena „nevyhověl/a“ a student je poslán před disciplinární komisi fakulty. V případě nejasností či pochybností, jak správně citovat, se obraťte na vedoucího své práce.

Odkaz na citaci v textu práce
V textu práce uvádějte zdroje v kulatých či hranatých závorkách. V případě textů (např. knih, ale i textových dokumentů stažených z internetu) neuvádějte název, ale pouze jméno autora a rok vydání (např. Weber, 1998, v případě více autorů např. Znoj, Havránek, Sekera, 1995, při větším počtu jen např. Holman a kol., 1999). Pokud v jedné práci používáte více textů jednoho autora se stejným rokem vydání, lze je odlišit písmenem u roku vydání (OECD, 2003b). Pokud citujete doslovně, uveďte za rok i číslo stránky. Kompletní citaci (tj. název textu, vydavatele, rok vydání apod.) uvádějte pouze do seznamu literatury (viz níže). V případě citace z novin či časopisů je obvyklé uvádět do textu datum vydání (případně číslo u týdeníků či měsíčníků), Konkrétní citace v textu práce pak bude vypadat např.:

… jak popisuje ve svém textu Milton Friedman (1994, str. 53) a jak uvádí Kenny (1998, str. 12)… Podle Holmana a kol. (1999, str. 17), platí naopak …, kterého cituje M. Pokorný v Respektu č. 1/2005 (str. 8).

Internetové zdroje se uvádějí v textu práce obvykle stejným způsobem (jde-li o dokumenty, publikace, novinové články), případně jiným vhodným způsobem, který umožní jejich snadnou identifikaci v seznamu literatury v závěru práce (např. server, kde byl článek publikován, a jméno jeho autora). Plné odkazy (URL) na texty se v textu práce obvykle neuvádějí (ani pod grafy, ani do poznámek pod čarou), ale uvedou se v seznamu literatury.

Příklady uvádění citací v seznamu literatury (tj. v závěru práce)

 • knižní monografie v českém jazyce: FRIEDMAN, Milton: Kapitalismus a svoboda, 1. vydání, Praha, Liberální institut 1994, 182 str., ISBN 80-85787-33-4
 • v případě více autorů: do tří autorů se uvádějí všichni, oddělení pomlčkou; nad tři se uvede vedoucí autorského kolektivu s poznámkou a kol., případně et al.
 • sborník textů: např. ZNOJ, Milan – HAVRÁNEK, Jan – SEKERA, Martin (eds.): Český liberalismus – Texty a osobnosti, 1. vydání, Praha, TORST 1995, 521 str., ISBN 80-85639-49-1
 • příspěvek ve sborníku textů: např. BOROVSKÝ, Karel Havlíček: Strany politické. In: ZNOJ, Milan – HAVRÁNEK, Jan – SEKERA, Martin (eds.): Český liberalismus – Texty a osobnosti, 1. vydání, Praha, TORST 1995, str. 106–116
 • knižní monografie v cizím jazyce: název, pořadí vydání a místo vydání se uvádí v originálním jazyce publikace (nepřekládají se)
 • články v časopisech: např. SKOLKOVÁ, Michaela – STILLER, Vladimír – SYROVÁTKA, Jan: Úloha cen aktiv v měnovém transmisním mechanizmu, Finance a úvěr č. 9, 2001, str. 488–506
 • (U článků v odborných časopisech je vždy nutné uvést číslo stran. Pokud používáte k vyhledávání článku databázi Jstor.org, není nutné uvádět, že byl text nalezen v Jstoru – postačí pouze plná citace původního časopisu, kde byl článek publikován. V Jstoru jsou bibliografické údaje o článcích součástí první strany každého staženého článku.)
 • novinové články: např. POKORNÝ, Marek: Jak je ti Rakousko – Zpráva z moravského pohraničí o prvním roce v Unii. Respekt č. 1, 3. 1. 2005, str. 8
 • internetové zdroje: vždy uvádíme plný název textu vč. autora, dále platnou internetovou adresu (pokud možno kompletní, tj. nikoliv jen jméno serveru), na které je text k dispozici, a datum citace, např. KENNY, Geoff: The Housing Market and the Macroeconomy: Evidence from Ireland, Technical Paper 1/RT/98, Central Bank of Ireland 1998, citace 30. 5. 2004, dostupné na: http://www.centralbank.ie/data/techpaperfiles/1rt98.pdf

Seznam literatury je řazen podle abecedy (prvních písmen příjmení autorů či názvů organizací). V případě většího počtu citovaných zdrojů je lze rozdělit do několika skupin (knihy, časopisy, on-line zdroje apod.).

Je-li součástí bakalářské práce vlastní dotazníkové či jiné podobné šetření (průzkum veřejného mínění, rozhovory s odborníky apod.), je nutné mít veškerá data použitá v práci podložena autentickými materiály (vyplněné dotazníky, nahrávky a přepisy rozhovorů, záznam e-mailové komunikace apod.). Tyto podklady je nutné archivovat minimálně do úspěšné obhajoby práce. Student je povinen na žádost vedoucího nebo oponenta práce tyto materiály zpřístupnit.

Příklad abstraktu (následně zadání BP)

V souvislosti s hospodářskou krizí, která zejména v minulém roce více či méně postihla všechny vyspělé ekonomiky světa, přijímají vlády jednotlivých zemí nejrůznější protikrizová opatření. Několik států Evropské unie například zavedlo mechanismy na podporu znevýhodněných uchazečů o zaměstnání. Cílem této práce je analýza efektivnosti obdobného opatření na Slovensku, kde bylo přijato pod názvem Projekt sociálních podniků. Konkrétně je zkoumána efektivita vynaložených zdrojů a účinnost tohoto nástroje v boji proti narůstající nezaměstnanosti. Metodou zkoumání je především cost–benefit analýza a dále prostorové porovnávání relevantních ukazatelů. Závěr práce shrnuje výsledky analýzy a posuzuje, zda a do jaké míry je zkoumané opatření ekonomicky racionální.