Termíny

1.7.2018 - 31.8.2018 - Hlavní prázdniny

28.8.2018 - 15.9.2018 - Seznamovací kurzy pro první ročníky

Hledat
Pokročilé hledání
Hospodářská a sociální politika – nevypisuje se

Související stránky

Garant: Ing. Zdenka Vostrovská, CSc.

 

Otázky ke státní zkoušce
1.Teoretické a praktické základy hospodářské politiky
Cíle, nositele a nástroje hospodářské politiky. Charakteristika základních směrů ve vývoji hospodářské politiky
2. Makroekonomická hospodářská politika – fiskální
Cíle, nástroje a nositelé fiskální politiky, druhy rozpočtových deficitů, formy a související problémy jejich financování. Pojetí fiskální politiky jako prioritního stabilizačního nástroje a kritika tohoto pojetí. Mix fiskální a monetární politiky. Východiska a vývoj fiskální politiky v období transformace. Struktura příjmů a výdajů rozpočtu ČR. Názory na deficitní financování ekonomiky a pojetí daňové politiky v České republice.
3. Makroekonomická hospodářská politika – monetární
Cíle a nositelé monetární politiky. Problém nezávislosti centrálních bank a způsoby jejího měření. Přímé a nepřímé nástroje monetární politiky. Pojetí monetární politiky jako prioritního stabilizačního nástroje, spory o její účinnost. Cílování inflace. Východiska a vývoj monetární politiky v období transformace. Reakce ČNB na makroekonomické nerovnováhy české ekonomiky. Diskuse o nezávislosti ČNB a prováděné monetární politice při snižování inflace.
4. Hospodářská politika v otevřené ekonomice
Vztah vnitřní a vnější makroekonomické rovnováhy a její základní ukazatele. Důsledky zvoleného typu fiskální a monetární politiky pro vnější rovnováhu v alternativních režimech směnných kursů. Nadnárodní instituce ovlivňující národní hospodářskou politiku. Specifika hospodářské politiky v malé otevřené ekonomice. Vývoj vnější nerovnováhy české ekonomiky v období transformace a opatření ČNB a dalších nositelů hospodářské politiky při snaze o její zmírnění.
5. Politika ochrany hospodářské soutěže
Statické a dynamické pojetí konkurence, charakteristika forem konkurence a jejich hodnocení z hlediska statické a dynamické efektivnosti, alternativní pojetí konkurence a politiky ochrany hospodářské soutěže. Problematika ochrany duševního vlastnictví. Případy aplikace politiky ochrany hospodářské soutěže v České republice.
6. Problematika veřejného sektoru
Vymezení veřejného sektoru, funkce veřejného sektoru, byrokracie, řízení veřejného sektoru, veřejné výdaje, veřejné příjmy, historický vývoj hospodářské politiky veřejného sektoru. Veřejné výdajové programy, metody hodnocení veřejných výdajových programů, rozpočtový deficit a veřejný dluh (aplikace na Českou republiku), veřejné výdaje a příjmy v ČR.
7. Politika trhu práce
Cíle a nástroje politiky zaměstnanosti, její institucionální zabezpečení a hodnocení její účinnosti. Strukturální a cyklická nezaměstnanost a odlišnosti nástrojů zaměřených na její snižování. Institucionální charakteristiky (specifika) trhu práce a jeho nerovnováh. Vývoj klíčových charakteristik trhu práce v procesu transformace české ekonomiky, související hospodářsko politická opatření a hodnocení jejich účinnosti.
8. Tržní a vládní selhání
Typy efektivnosti, charakteristika tržních selhání a alternativní pojetí jejich nápravy, zdroje vládních selhání a způsoby jejich nápravy. Ochrana spotřebitele.
9. Základní východiska sociální politiky
Možná pojetí sociální politiky, cíle, funkce a nástroje sociální politiky, vliv sociální politiky na ekonomickou výkonnost
10. Sociální stát
Hlavní typy sociálních států, současné názory na účast státu v sociální politice, krize sociálního státu
11. Sociální zabezpečení v sociálním systému
Vymezení, funkce, subjekty, nástroje a principy sociálního zabezpečení
12. Důchodové a nemocenské pojištění
Základní možnosti financování důchodové reformy
13. Politika zaměstnanosti
Aktivní a pasivní politika zaměstnanosti, flexibilní formy zaměstnání
14. Chudoba a její koncepty
Řešení chudoby v sociální praxi. Životní minimum a jeho funkce