Odevzdání závěrečných prací v srpnu 2015

Termín pro odevzdání BP a DP je stanoven na čtvrtek 20. 8. 2015 v čase 9:00 – 11:00 hod. a 12:00 – 14:00 hod. Když práci budete odevzdávat, musí již být nahraná v odevzdávárně i v systému ISIS – Závěrečné práce. Upozorňuji, že jsou to dvě samostatné aplikace. Součástí BP, DP je schválené Zadání podepsané vedoucím katedry, které si osobně vyzvedáváte přímo u mě. Termín obhajoby Vám bude přidělen podle časových možností oponenta, termín zkoušky si volíte sami. Ke každé státní zkoušce je nutné s sebou přinést potvrzení o splnění Vašich studijních povinností. Závěrečné práce je nutné odevzdat ve dvou vyhotovení (pokud vytištěnou práci nepožaduje i vedoucí) s vlastnoručně podepsaným čestným prohlášením.

Předběžně počítáme s termíny zkoušek a obhajob na bakalářském stupni studia v první polovině září, u magistrů v druhé polovině měsíce.

Během letních prázdnin je v pracovní dny zajištěn provoz na děkanátu fakulty v čase 9:00 – 12:00 hod.

Krásné léto všem přeje

Markéta Lačíková

sekretářka katedry


Copyright (C) 2000 - 2018 University of Economics in Prague