doc. Ing. Karel Zeman, CSc.

InSIS: doc. Ing. Karel Zeman. CSc.

Kancelář: NB 317

JM 157

Telefon: +420 224 095 657

+420 224 094 360

e-mail: karel.zeman@vse.cz

Oblast profesního působení

1. Národohospodářské manažerské pozice

1.1 Národohospodářské manažerské pozice ve státní správě Doc. Ing. Karel Zeman, CSc. působil řadu let v nejvyšších národohospodářských pozicích jako náměstek a poradce na Ministerstvu financí ČR, člen výkonného výboru a vedoucí sekce majetku na Pozemkovém fondu ČR, místopředseda a člen výkonného výboru na Fondu národního majetku ČR, zástupce ředitele odboru v oblasti malé privatizace, velké privatizace, likvidací státních podniků a přechodu majetku do vlastnictví obcí na Ministerstvu pro správu národního majetku a jeho privatizaci ČR. Dříve působil jako vedoucí odborný referent v oblasti řízení vědecko-výzkumné základny, organizace, řízení a privatizace na Ministerstvu zemědělství ČR. Po ukončení vysoké školy pracoval jako vědecký pracovník ve Výzkumném ústavu v oblasti ekonomie a systémů řízení.

1.2 Manažerské pozice ve strategických společnostech národního hospodářství

Kromě exekutivních funkcí ve státní správě vykonával manažerské pozice ve strategických společnostech národního hospodářství: předseda představenstva Českého Telecomu, a. s., místopředseda dozorčí rady České spořitelny, a. s., člen dozorčí rady ČEZ, a. s., Unipetrol, a. s. a ČEPS, a. s., předseda představenstva Osinek, a.s. apod.

2. Pedagogická praxe

Od roku 2000 přednáší na Vysoké škole ekonomické v Praze, kde od roku 2007 působí na katedře hospodářské a sociální politiky v oborech hospodářská a sociální politika. Dříve působil na fakultě podnikohospodářské na katedře řízení výroby. Od roku 2016 výuka předmětu Transformační procesy v ČR, od roku 2007 výuka předmětů Národohospodářské rozhodování, Projekt diplomové práce a Bakalářský seminář. Je garantem předmětu Bakalářský seminář. V letech 2000 až 2003 výuka předmětu Řízení výroby. V rámci nového pojetí předmětů diplomový a bakalářský seminář zpracoval „Metodiku pro psaní bakalářských a diplomových prací na Národohospodářské fakultě Vysoké školy ekonomické v Praze“, dle které probíhá výuka od zimního semestru 2013. Tato metodika vymezuje kritéria pro zvýšení kvality kvalifikačních prací na Národohospodářské fakultě. Karel Zeman je spoluautorem 3 vysokoškolských učebnic a 2 skript.

3. Vědecká praxe

3.1 Systémy řízení

V období 1980 až 1986 pracoval jako vědecký pracovník a podílel se jako spoluřešitel na řešení několika výzkumných úkolů v oblasti ekonomie, technického zabezpečení systémů řízení v reálném čase včetně jeho aplikace v praxi.

3.2 Transformace národního hospodářství

Od roku 1992 realizuje vědecko-výzkumnou činnost zaměřenou na analýzu vývoje vlastnictví půdy na území ČR od roku 1918 do současné doby. Souběžně realizuje vlastní vědecko-výzkumnou činnost v oblasti makroekonomické, statistické, právní a věcné analýzy procesu transformace národního hospodářství ČR se zvláštním zřetelem na analýzu IV. pilíře, tedy změn (resp. transformace) vlastnických práv, tj. privatizaci, restituce a ostatní procesy transformující vlastnická práva v ČR. Výsledkem tohoto dlouhodobého výzkumu jsou tři monografie v rozsahu cca 800 stran a tři články v impaktovaných časopisech.

3.3 Management správy vybraných státních aktiv

Od roku 1994 se rovněž věnuje významné národohospodářské problematice, kterou je management správy vybraných státních aktiv. Je autorem experimentálního modelu managementu správy vybraných státních aktiv, který byl implementován v praxi v roce 2001, a jeho efektivnost byla ověřována a zkoumána do roku 2010. Jedná se o nejefektivněji fungující model v celém národním hospodářství ČR.

3.4 Ekonomické teorie

V současné době se nejvíce věnuje výzkumu a testování praktické aplikovatelnosti základních ekonomických teorií, které se vztahují k problematice transformace národního hospodářství, jako např. teorie vlastnických práv, vládních selhání, morálního hazardu, asymetrických informací, zájmových skupin, dobývání renty či state governance. Od roku 2001 do roku 2007 zkoumal dílo Ronalda Harryho Coase, což bylo zakončeno zpracováním dvou knižních publikací. V období, kdy pracoval jako vědecký pracovník ve Výzkumném ústavu, se zabýval výzkumem aplikované neurokybernetiky při obnově a transformaci ekonomik některých států, např. Chille, zejména výzkumem díla Antonyho Stafforda Beera, anglického ekonoma. Výsledky výzkumu byly průběžně aplikovány v praxi, v disertační práci, studiích apod. Karel Zeman se během vědecké praxe stal spoluřešitelem 9 výzkumných úkolů včetně grantových, proto je spoluautorem 12 výzkumných zpráv a studií. Dále je výstupem z výše uvedené výzkumné činnosti autorství a spoluautorství 8 monografií, autorství 3 článků do časopisu s impakt faktorem, 3 článků v recenzovaném časopise, 4 příspěvků ve sborníku z konference s mezinárodní účastí a 2 příspěvků ve sborníku z konference bez mezinárodní účasti

 

Vědecké publikace

1. ZEMAN, Karel. Analýza restitučních procesů v České republice. Praha: Nakladatelství Karolinum 2015. 177 s. ISBN 978-80-246-2954-4.

2. ZEMAN, Karel. Analýza privatizačního procesu v České republice. Praha: Nakladatelství Karolinum 2015. 303 s. ISBN 978-80-246-2939-1.

3. ZEMAN, Karel. Vývoj vlastnictví k půdě a souvisejících procesů na území ČR od roku 1918 do současné doby. Praha: Nakladatelství Oeconomica 2013. 316 s. ISBN 978-80-245-1915-9.

4. ZEMAN, Karel. Ronald Harry Coase: Zakladatel Law and Economics. Praha: Nakladatelství Oeconomica 2012. 90 s. ISBN 978-80-245-1871-8.

5. ZEMAN, Karel. Národohospodářské efekty privatizačního procesu v České republice. Politická ekonomie. 26 s. [Impakt faktor: 0,556].

6. ZEMAN, Karel. Analýza vývoje ekonomické kondice a efektivnosti privatizačního procesu bank v ČR. Politická ekonomie. 28 s. [Impakt faktor: 0,556].

7. ZEMAN, Karel. Pohledávky státu – destruktivní faktor fiskální politiky ČR. Politická ekonomie. 25 s. [Impakt faktor: 0,556].

 

Vyučované předměty na NF VŠE

5HP310 Bakalářský seminář

5HP405 Transformační procesy v ČR

5HP502 Národohospodářské rozhodování

5HP500 Projekt diplomové práce


Karel Zeman má dvě děti, je aktivním sportovcem a prosazuje zdravý životní styl.