Termíny

19.9.2016 - 16.12.2016 - Výuka v zimním semestru 2016/2017

Hledat
Pokročilé hledání
Makroekonomická analýza

Související stránky

Garant: prof. Ing. Kamil Janáček, CSc., Ing. Jaromír Šindel

Vedlejší specializace Makroekonomická analýza si klade za cíl doplnit studium některé z hlavních specializací o znalosti a praktické dovednosti, které absolventu studia umožní vykonávat lépe práci makroekonomického analytika v analytických odděleních bank, ve výzkumu a v některých ústředních orgánech státní správy. Snaží se integrovat takové předměty, které byly dosud převážně určené pro studium odlišných specializací na třech různých fakultách VŠE, a které jsou zároveň z hlediska současných možností co nejkomplexnějším základem pro průpravu adeptů na výše zmíněné funkce. Tato specializace je doporučena jako vhodný doplněk zejména studentům hlavních specializací: FI Finance, MO Mezinárodní obchod, EO Ekonometrie a operační výzkum, EI Evropská integrace a HP Hospodářská politika.

Studenti hlavní specializace FI Finance, kteří mají v hlavní specializaci povinný předmět 1MT400 (6 kreditů) (dříve: MTP402 – 2 kredity, či MTP412 – 3 kredity), jej v rámci studia povinných předmětů vedlejší specializace plnohodnotně nahradí předmětem 5HP401 či 5HP425 (6 kreditů). Studenti hlavní specializace HP hospodářská politika, kteří mají povinný předmět 5HP501 (6kreditů) (dříve: HP_482 – 3 kredity), jej nahradí v rámci studia vedlejší specializace předmětem 4EK416 či 5HP425 (6 kreditů). Studenti, kteří v rámci hlavní specializace HP Hospodářská politika již absolvovali předmět 5HP427 (4 kredity) (dříve: HP_607 – 2 kredity) již v minulosti, jej nahradí předmětem 5HP422 (4 kredity).

Podmínky vstupu do vedlejší specializace
Dobré znalosti matematiky a statistiky.

Kapacita na semestr: Neomezena.

Požadavky na absolvování

I. Povinné předměty – 16 kreditů

Ident
Název předmětu
ECTS
Hodin
5HP501* Makroekonomická analýza
6
4
5HP427* Měnová politika a hospodářský cyklus
4
2
1MT400* Mezinárodní monetární ekonomie (dříve: MTP402)
6
4

* z předmětů označených hvězdičkou se skládá státní zkouška

II. Volitelné předměty – 14 kreditů

Ident
Název předmětu
ECTS
Hodin
5HP401 Finanční trhy a měnová politika
6
4
5HP425 Řízení vládních financí na globálním trhu
6
4
5IE429 Nová politická ekonomie
4
2
5HP422 Monitorování a analýza hospodářského cyklu
4
2
5EN303 Organizace trhů a odvětví
6
4
5EN404 Teorie her
6
4
5EN403 Makroekonomie III.
9
6
4EK211 Základy ekonometrie
6
4
4EK214 Ekonometrické modely
6
4
4EK416 Ekonometrie
6
4
4ST431 Časové řady
6
4
4ST432 Modely ekonomických a finančních časových řad
6
4
1MT401 Monetární makroanalýza (dříve: MTP411)
6
4
1MT453 Mezinárodní monetární ekonomie II (dříve: MTP441)
4
2

# Uváděn pouze příkladný výčet předmětů. Student si zapisuje volitelné předměty z aktuální nabídky v příslušném semestru.
Předměty vyučované Katedrou měnové teorie a politiky (1MTxxx) jsou sice akreditovány v ECTS, ale vyučují se zatím pod úvodními identy (MTPxxx).


Aktuální upozornění:

Předměty vyučované Katedrou měnové teorie a politiky (1MTxxx) jsou sice akreditovány v ECTS, ale vyučují se zatím pod úvodními identy (MTPxxx).

Od LS 2006/2007 je mezi volitelné předměty vedlejší specilalizace zařazen předmět 5HP425 – Řízení vládních financí na globálním trhu, jenž vyučuje Ing. Petr Pavelek, PhD. (vedoucí oddělení Financování a řízení portfolia státního dluhu Ministerstva financí České republiky).

Berte na zřetel, že některé předměty mohou být střídavě (ob jeden semestr) vyučovány v anglickém a českém jazyce. Ident je obdobný, přičemž anglická verze je +50. Například předmět 4HP427 – Měnová politika a hospodářský cyklus byl vyučován v ZS2006/2007 a v LS je vyučován pod 5HP477 – Měnová politika a hospodářský cyklus (in English). Rovněž berte na zřetel, že ne všechny fakulty přešly na systém ECTS. V tomto případě a pouze v tomto případě studujte předmět pod předešlým identem.

Pokud mají studenti mezi povinnými předměty 5MA uveden předmět HP_605 – Teorie stabilizační polility (2 kr.) mohou jej nahradit již vystudovaným předmětem HP_604 – Teorie růstové politiky (2kr.). V tomto případě vystudují jiný předmět z volitelných. Pokud předmět HP_605 – Teorie růstové politiky vystudovaný nemají, mohou jej nahradit předmětem 1MT453 – Mezinárodní monetární ekonomie II (4ECTS kr.= 2kr.) nebo předmětem 5HP422 – Monitorování a analýza hospodářského cyklu (4ECTS kr.= 2kr.).


Otázky ke státní zkoušce z vedlejší specializace Makroekonomická analýza

Student si zvolí, ze které sady otázek bude losovat.

Nový set otázek ke státní zkoušce z vedlejší specializace „Makroekonomická analýza“

  1. Reálné hospodářské cykly – základní myšlenky, rozdíly oproti ostatním teoriím, vzájemné korelace vývoje produktu, zaměstnanosti, reálných mezd, cenové hladiny atd. Implikace pro hospodářskou politiku, RBC v otevřené ekonomice, slabiny teorie reálných hospodářských cyklů.
  2. Monetární modely ekonomických cyklů s racionálními očekáváními – Lucasův model, modely Fishera a Taylora, základní myšlenky, povaha racionálních očekávání obecně, slabiny Lucasova modelu, „Lucasova kritika“.
  3. Nová keynesiánská ekonomie – základní rysy, teorie „ceníkových nákladů“, teorie efektivnostních mezd – základní myšlenky, nedokonalosti na finančních trzích – přidělování úvěru apod.
  4. Základní termíny a identity v národním účetnictví – metody měření HDP, převod HDP do „stálých cen“ (základní myšlenky metody zřetězených objemů), HNP, čistý domácí produkt, hrubý disponibilní národní důchod, vztah běžného účtu a národních úspor, produkce a přidaná hodnota, daně na produkty, hrubá/čistá míra úspor, přibližné hodnoty makroveličin v ČR.
  5. Dlouhodobý růst, mezinárodní srovnání ekonomické úrovně a konvergence – faktory růstu v dlouhém období, princip růstového účetnictví, kapitálová zásoba, kapitálový koeficient, národohospodářská produktivita, rozdělení produkce mezi práci a kapitál, princip mezinárodního srovnání ekonomické úrovně, reálná konvergence, přibližné hodnoty relevantních veličin pro ČR.
  6. Domácí absorpce – teorie spotřeby domácností (keynesiánská vs. permanentního důchodu), spotřeba krátkodobých vs. dlouhodobých statků, míra úspor domácností, vlivy ovlivňující investice (rozlišit hrubou tvorbu fixního kapitálu a změnu stavu zásob), míra investic v ČR, výdaje vlády na zboží a služby – podíl v ČR, a/cykličnost jednotlivých složek absorpce.
  7. Cenová hladina, inflace, relativní cenová hladina – měření cenové hladiny resp. inflace (různé ukazatele, jejich srovnání), teorie objasňující vývoj cenové hladiny v dlouhém období a činitelé působící na vývoj inflace v krátkém období. Vývoj inflace v České republice. Relativní cenová hladina, ukazatele CPL a ERDI, Balassův-Samuelsonův efekt, souvislost reálné a nominální konvergence.
  8. Platební bilance, vnější ekonomická rovnováha a měnové kurzy – struktura platební bilance, vztah mezi domácími úsporami, investicemi a běžným účtem PB, mezičasový přístup k platební bilanci, ukazatele zahraničního obchodu, směnné relace.
  9. Nezaměstnanost, zaměstnanost, mzdy – různé ukazatele nezaměstnanosti, přibližné hodnoty pro ČR, produktivita práce, úplné jednotkové mzdové náklady, základní myšlenka teorie efektivnostních mezd, role odborů, Beveridgeova křivka – posuny po křivce a posuny křivky, NAIRU.
  10. Vývoj měnových kurzů v krátkém a dlouhém období – nominální a reálná apreciace/depreciace, Dornbuschův model přestřelování, teorie nekryté a kryté úrokové parity, forwardový měnový kurz, vztah forwardového kurzu a budoucího spotového, teorie rovnovážného reálného kurzu dlouhém období – parita kupní síly, Balassův-Samuelsonův theorém.
  11. Vyrovnávací procesy výkonové bilance a platební bilance – kurzový vyrovnávací proces, model devizové poptávky a nabídky, Marshall-Lernerova podmínka, důchodový vyrovnávací proces výkonové bilance, monetární přístup k vyrovnání platební bilance a intertemporální přístup k vyrovnání platební bilance.
  12. Měnový vývoj a měnová politika v ČR – období pevného měnového kurzu, měnová turbulence, cílování inflace, REPO sazba, výnosová křivka, konvergenční proces k Evropské měnové unii.
  13. Vztah peněz, výstupu a cenové hladiny – empirická evidence vztahu peněz (úrokových sazeb), reálného výstupu a cenové hladiny, transmisní mechanismus, korelace mezi pěnězi (úrokovými sazbami), reálným výstupem a cenovou hladinou, rozlišení krátkého a dlouhého období Jak by jste popsali současný mainstreamový názor na průběh transmisního mechanismu? V čem se liší od náhledu kvantitativní teorie? Myslíte si že měnová politika může systematicky ovlivňovat reálný výstup. Proč?
  14. Konečný cíl a institucionální rámec měnové politiky – co je v současné mainstreamové ekonomii považováno za optimální konečný cíl měnové politiky. Jaký je rozdíl mezi dosahováním tohoto cíle v krátkém a dlouhém období? Jak obvykle definují centrální banky své konečné cíle? Proč v současná mainstreamová ekonomie upřednostňuje nezávislou centrální banku? Co to vůbec znamená? Proč je potřeba omezovat diskreční chování?
  15. Role pravidel v měnové politice a základní strategie (režimy) měnové politiky – co znamená „pravidlo“? Jaká je jejich role při provádění měnové politiky? Režim peněžního cílení, režim inflačního cílovaní. Jaké další možné strategie může zvolit centrální banka v otevřené ekonomice?


  Starý set otázek ke státní zkoušce z vedlejší specializace „Makroekonomická analýza“
  1. Systém národního účetnictví (význam, hlavní účty a jejich vztahy, základní makroekonomické veličiny získávané z národních účtů)
  2. Makroekonomická analýza (její podstata a význam, zdroje informací, metody a hlavní oblasti)
  3. Analýza výroby a ekonomické úrovně země (ekonomický růst, jeho měření, vývoj HDP v ČR, v tranzitivních ekonomikách a v zemích OECD, faktory růstu, vztah poptávky a nabídky, ekonomická úroveň a její mezinárodní srovnávání)
  4. Vývoj inflace (způsoby měření, faktory ovlivňující vývoj inflace, vývoj inflace v ČR a ve světě)
  5. Veřejné finance (vládní sektor a jeho funkce, soustava rozpočtů, rozpočtové deficity, vývoj veřejných financí v ČR, v tranzitivních ekonomikách a zemích EU, veřejný dluh, vliv veřejných financí na makroekonomický vývoj)
  6. Měnový vývoj (měnové agregáty a jejich vývoj v ČR, měnová politika ČNB, kursový vývoj)
  7. Zahraniční obchod a vnější ekonomická rovnováha (vývoj zahraničního obchodu ČR, platební bilance a vztahy v jejím rámci i vůči národnímu hospodářství, vývoj platební bilance v ČR a v sousedních tranzitivních ekonomikách, vnější zadluženost)
  8. Makroekonomická prognóza (její význam, metody, obsah, prognózy vývoje české ekonomiky a zemí OECD)
  9. Analýza strukturálních změn (odlišení podle délky sledovaného období, kvantitativních a kvalitativních hledisek, teoretická východiska, problémy metodologie a interpretace výsledků empirických analýz)
  10. Hospodářský růst a jeho faktory v dlouhém období (teoretická východiska a metodologie analýz faktorů růstu a implikace jejich výsledků pro hospodářskou politiku – vstupy a jejich kvalita, úloha rezidua a jeho determinant při objasnění dlouhodobé růstové výkonnosti)
  11. Konkurenceschopnost národní ekonomiky a globalizace (teoretická východiska a metodologie analýz významu mezinárodních ekonomických vztahů při objasnění růstové výkonnosti a strukturálních změn)
  12. Technologická změna a její význam při objasnění dlouhodobé růstové výkonnosti a strukturálních změn (determinanty vzniku a šíření technologické změny, vliv na efektivnost využití zdrojů, charakteristiky technologické úrovně)